Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tömegmanipuláció: a médiarendszer

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

 

Tömegmanipuláció: A médiarendszer

2012.04.21. 16:13 <Fejedelem> Forrás: nemadjukfel.blogspot.hu

Előző bejegyzésemmel megpróbáltam rámutatni arra nagyobb vonalakban, hogy a globális pénzrendszer egy szűk kör érdekeit képviseli a kamatrabszolgaként tartott többség érdekeivel szemben. A pénzrendszer mögött meghúzódó globalisták adósgyarmatként kezelik az országokat, ahol megállás nélküli pénzszivattyúkat működtetnek, amik évről-évre az országok megtermelt javainak számottevő részét a globális elit kezébe szívják el. Aki ezt a felismerést megteszi, rájöhet arra, hogy a világ lakosságának döntő többsége modernkori adósrabszolga. A polgárok azért dolgoznak, hogy az általuk megtermelt javak nagyobbik hányadát a világbankok asztalára tegyék le, majd a pénz urai mindezért cserébe meghagynak számukra egy kisebb részt, melyet keresetnek nevezünk, ami a rabszolgáknak jó esetben arra elég, hogy ezzel el tudják kerülni a saját éhenhalásukat.

A pénz urai és az adósrabszolgák közötti függési viszony természetesen nem véletlenszerűen szerveződik, hanem nemzetközileg van igen kifinomult módon megszervezve. Ez a szervezett magánhatalom a feudalizmus felszámolása, és a pénzrendszer megszállása után alakította ki ezt az újfajta globális szerkezetet úr és szolga között. Értelemszerűen, mivel ők egy szűk közösség, legfontosabb érdekükké az vált, hogy a tömegek ne legyenek egyáltalán tudatában annak, ami körülöttük folyik, különben a kifosztottságukat megértve megdönthetnék a hatalmukat. Ahhoz, hogy uralmuk fennmaradhasson három tényezőt kellett az irányításuk alá vonniuk a pénzrendszer mellett minden bevethető eszközzel: a politikát, a médiát és az oktatást. Ennek a három tényezőnek a kézben tartásával el tudják azt érni, hogy végeláthatatlan emberi kamatrabszolga tömegek keletkeznek, akik egy számukra készített mesevilágban élik le a teljes életüket, melyben több frontról érkező módszeres sulykolások hatására elhiszik, hogy ők szabadok, holott „Senki sem reménytelenebbül rabszolga, mint aki tévesen hiszi, hogy szabad.”- Goethe. /1/ Én magam a globális politika, a globális média és a globális oktatás összeolvadását, mellyel egy többrétegű propaganda álomvilágot építenek tudatosan körénk „mátrixnak” hívom. Ezt azért említettem meg, hogy tudjátok pontosan, mire is gondolok a jövőben, ha ezt a kifejezést fogom használni. Egyébként a globalisták maguk is így hívják, de egyelőre ne menjünk ennyire előre. Mi már mindannyian beleszülettünk ebbe a mátrixba a 20- és 21. század folyamán, így egy tudatosan körénk emelt hazugságvilágban élünk ahhoz képest, ahol a valódi valóság tart. Gyerekkorunktól fogva olyan ingerek értek bennünket, az oktatás, a média és a politika látszat valóságával való kapcsolatba kerüléseink alkalmával, melyek egy teljesen hibás képet alakítottak ki bennünk a világról, annak működéséről és a vezetőiről.

Ez a bejegyzésem ebből a 3 tényezőből a médiával foglalkozik, mely a földkerekség leghatalmasabb tömegpusztító fegyverévé vált az idők folyamán. Mit értünk a média szó alatt? „A kommunikációban a média az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközöket jelenti.”/2/ Ebből kifolyóan érezhető, hogy a média egyidős az írás kialakulásával és megjelenésével.

Napjainkban nagyon sokszor hallható ez a szóösszefüggés, hogy „független média”, mely a szemfényvesztések legelső sarkalatos pontja. Minden újság cikk, minden híradás, minden információt közlő személy valójában a saját szubjektumából kiinduló véleményét közvetíti nekünk. A hírközlőnek célja van azzal, hogy egy adott eseményről a saját világképének megfelelően számoljon be, és azon belül értelmezze azt. Objektív hírközlés nem létezik, erről le kell mondanunk. Nekem is határozott célom van ennek a naplónak az írásával, és a tények tárgyilagos bemutatása mellett úgy szerkesztem tudatosan, hogy az olvasók gondolkodását egy adott irányba próbálom elmozdítani, mely az én saját véleményemből indul ki a rendelkezésemre álló történelmi és politikai forrásokra támaszkodva. Köztem és a média között azonban az a különbség, hogy én az igazság felé szeretném terelni azokat, akik olvasnak, elgondolkodnak és leellenőrzik az állításaimat.

Legtöbben úgy gondoljuk, hogy a televízió, a rádió, az internet stb. az igazságot közvetíti nekünk, és a tények objektív bemutatásával elvezetnek bennünket az igaznak vélt összefüggések meglátásához. Természetesen ez nem igaz, hiszen bele kell gondolni abba a ténybe, hogy az adott médium egyáltalán nem fog közölni a tulajdonosok érdekeivel ellentétes híreket, legalább is sohase olyan formában, ahogy az elvárható lenne tőle. Vajon milyen érdekcsoportokhoz vezethetőek vissza a fősodrású média mögött meghúzódó tulajdonosok? Vajon mik lehetnek az ő érdekeik? Létezhet-e az, hogy a 21. század elejére csaknem a világ teljes média hálózata a pénzrendszer urai kezére került? Ezek fontos kérdések, melyek megválaszolásához előbb vizsgáljuk meg nagyon röviden a média fejlődését az ókortól napjainkig.

Mint már említettem a média lényegében egyidős az írás megjelenésével, ugyanis már a korai írásos emlékek között is találhatunk olyanokat, amik információt rögzítettek és közvetítettek. Ezek az ókor és középkor folyamán elsősorban a társadalom felső rétegei számára voltak elérhetőek, és értelemszerűen ők is írták ezeket. Természetesen a legtöbb korai történetíró a saját szubjektív véleménye alapján készítette el beszámolóit, így a régészetnek és egyéb tudományágaknak is jelentős feladata maradt napjainkban is, hogy a pontos történelmet rekonstruálni tudjuk az adott korszakról. Az egyik legfontosabb média, amik az ókorban keletkeztek azok a vallási iratok voltak. Ezek a világ metafizikai értelmezése és erkölcsi Kézzel írott latin nyelvű biblia, 1407.jpgmagatartásformák tanítása mellett, sajátos stílusban megírt történelmi eseményeket is rögzítettek. A legtöbb igehirdetőnek a célja a tömegek vezetése volt, a teljes kontroll elérése az emberek tudata felett annak érdekében, hogy létrehozhassanak egy másabb fajta társadalmat az addig megszokottól. Ezek a célok lehettek igen nemes célok, mely a közösség jobb életének irányába vezetethettek, illetve lehettek önző célok is, mely csak egy szűk kör érdekeit képviselték a megvezetett tömegek érdekeivel szemben. A vallásmédia mindig is az adott társadalmat vezető elit szolgálatában állott, és az ő lelkiségükön múlott az, hogy pozitív vagy negatív irányba indult el a társadalom fejlődése. Ahogy már mondtam az előző bejegyzésembe a pénzel kapcsolatosan a világban minden kétélű fegyver, így jó és rossz célokat is szolgálhat. A vallás és a hozzá tartozó vallásmédia is pontosan ilyen fegyver volt, és az mind a mai napig, függetlenül attól, hogy elfogadjuk-e Isten (esetleg istenek) létezését, vagy pedig nem. Tudom, hogy vannak olyanok, akik számára ez egy újfajta, esetleg sértő megközelítése ezen iratoknak, de az igazság ettől függetlenül még ez velük kapcsolatban.

Szélesebb körben a média a könyvnyomtatás feltalálása után kezdett elterjedni. Ezen eljárás alkalmazása előtt a könyveket kézzel másolták, és ritkaságnak számítottak. Ezt a technikát Kínában találták fel a 8-9. század folyamán, ami kezdetben abból állt, hogy egy kézzel vésett falapot befestékeztek, amit rátettek egy papírlapra, és száraz kefével a hátoldalát dörzsölve hozzásimították. Később ez 1041-ben továbbfejlődött, ami egy Pi Seng nevű kínai kovácsnak volt köszönhető, aki feltalálta a külön mozgatható nyomóelemeket, amiket egy képlékeny kerámiából vésett ki, majd kiégetéssel szárított meg. Európában a könyvnyomtatást tőle függetlenül találta fel egy mainzi aranyműves Johannes Gutenberg 1450 körül. A könyvnyomtatás egyfajta szellemi forradalmat hozott el Európában, és jelentősen hozzájárult az 1517-ben útjára induló reformáció térhódításához. Az ezt követő évszázadok során megkezdődött a régi klasszikus feudális keresztényi világrend felbomlása. Az 1600-as, 1700-as évek folyamán útjára indult a „felvilágosodásnak” nevezett eszmeáramlat, ami az emberi Gutenberg-nyomda, 15. század.jpgértelmet állította a középpontba, megkérdőjelezve az addigi szokásokat, erkölcsöket és hagyományos intézményeket. Megjelentek az első újságok – a legelső 1566-ban Velencében – melyek hírközlő, és véleményformáló szándékkal jöttek létre. Ezen kulturális és társadalmi változásokat előmozdítani képes fegyverzet az éppen ez idő tájt szerveződő nemzetközi pénzügyi magánhatalom ölébe hullott, kik uralmi céljaik elérésének érdekében a tömegek ellen fordították az írott szó erejét. A későbbi századok folyamán a kezükben lévő nagytőke segítségével különféle könyveket, nyomdákat, újságokat hoztak létre, és eszmeáramlatokat indítottak útjára Európában az útjukban álló régi társadalmi rend felszámolására. 1896-ban megkezdődött a filmszínház (mozi) világhódító útja az amerikai New Orleansból, mely már szélesebb tömegek gondolatvilágát tudta meghatározni. 1920-ban indult be az első kereskedelmi rádióadó Pittsburgh-ben, 1929-ban pedig a BBC kezdte meg első kísérleti televíziós műsorszolgáltatását Angliában. Az USA-ban az NBC 1939-ben sugározta első adását, hazánkban pedig 1957-ben indult meg hivatalosan a Magyar Rádió és Televízió műsoradása. 1983-ban jelent meg a mai fogalmaink szerinti internet, mely tovább forradalmasította az információáramlást az emberek között, és ennek segítségével írhatok én is most nektek. A továbbiakban szeretnék egy átfogó képet adni a 20. század folyamán megjelent média birodalmak céljairól, módszereiről, működési elvéről, avagy arról, hogy milyen módon építik velük a mátrixot mesterségesen körénk.

A főáramú médiabirodalmak számottevő része részvénytársaságokból áll, és kereskedik a tőzsdén, így könnyedén a nemzetközi pénzurak kezébe hullnak, akik a saját szolgálatukba állítják őket. Ezek alapítását és működését engedélyhez kötik, így könnyen meggátolják olyan szereplők megjelenését a mátrixban, akik az igazságot próbálják közvetíteni szélesebb rétegek felé.  Nagy általánosságban elmondható, hogy minél több pénzt juttatnak egy adott vállalkozásba, annál inkább életképesebb lesz, háttérbe szorítva és elpusztítva a konkurenseit, már ha egyáltalán vannak olyanok. Ezen médiumok igazgatóinak olyan embereket tesznek meg, akik teljes mértékben beavatottak a törekvéseikbe, és ők ennek megfelelően állítják össze a műsorokat és a híreket. A globalisták nagyon műveltek és szellemileg magasan képzettek, akik abból az alapfelismerésből indultak ki, hogy az intelligens emberek mindenkor meg tudják vezetni a kevésbé intelligenseket. Az elit érdeke így az, hogy módszeres agymosást hajtsanak végre a teljes emberi populációban, melynek segítségével gigantikus méretű nyála folyó fogyasztó, emberileg és erkölcsileg állati szintre visszasüllyesztett degenerált embertömegek keletkeznek. Őket az érzelem világukon keresztül nagyon egyszerűen tudják befolyásolni, és adósrabszolgaként tartani egy számukra mesterségesen emelt álomvilágban.

Nagyon sokáig tanulmányozták az emberi psziché működését, ezáltal teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen módszerekkel lehet ezeket az ösztöncsordákat létrehozni, akik gondolkodás nélkül valóságnak fogadják el azt, amit a média eléjük tálal. Edward Bernays híres propagandista pszichiáter nagybátyja (Sigmund Freud) eredményeiből kiinduló pszichoanalitikus módszerekre támaszkodva adott tanácsokat nagyvállalatoknak, és amerikai elnököknek, aki a nemzetiszocialista Németország propagandaminiszterére Joseph Goebbels-re is nagy hatást gyakorolt, így vélekedett 1928-ban megjelent Propaganda című könyvében: „A tudatos és intelligens manipuláció a tömegek szervezett viselkedésének és Edward Bernays.jpgvéleményének, fontos elem a demokratikus társadalomban. Azok, akik manipulálják a társadalomnak ezt a láthatatlan gépezetét egy láthatatlan birodalmat alkotnak, ami a valódi hatalom az országunkban. Irányítottak vagyunk, elménk előre megformált, ízlésünk alakított, és elképzeléseink sugalmazottak nagymértékben olyan emberektől, akikről soha nem is hallottunk. Ez egy logikus eredménye annak az útnak, ahogy a demokratikus társadalmunk meg van szervezve.” /3/ Vélekedése szerint az emberek olyan csordának a tagjai, akiknek érzelmi reakció szuggerálható mintákat követnek. A csordatagok nem az eszükre hallgatva döntenek, és különféle benyomásokat lehet bennük kelteni olyan álesemények szervezésével, melyet a média valóságként tálal eléjük. A PR-, és a propaganda szakértők, azok közé az intelligens kevesek közé tartoznak, akik ráébredtek az emberek tudatának kontrollálhatóságára, és nekik kell megmondaniuk a tömegeknek, hogy azok tulajdonképpen mire is vágynak. Minden politikusnak egyben propagandistának is kell lennie, akiknek meg kell tanulni a közönségük érzéseit és vágyait kezelni. Az elit soha nem adhatja ki a kezéből a propaganda gépezetét, hisz ez egy olyan fegyver, mely könnyen ellenük fordulhat.

 A 20. századi tömegmédiák elindítása előtt a globalistáknak már nagyon határozott céljai voltak azzal kapcsolatban, hogyan is fognak ezek működni, és milyen kívánt változásokhoz fogják ezek elvezetni a társadalmakat. Az uralmi mechanizmusuk lényege az „oszd meg, és uralkodj” vezérelv, mely alapján a közösségeket darabokra törik szét egymással A média káros hatásai az emberi szervezetre.jpgszemben, akik emiatt képtelenek felismerni kifosztóikat, és összefogni a közös ellenségükkel szemben. Egymásnak fordítják a családokat, az etnikumokat, a vallásokat, a különféle szakmákat, a pártszimpatizánsokat, így uralkodva a megosztott társadalmak felett. Ahhoz, hogy elérjék a teljes feldarabolódást értelemszerű, hogy a legkisebb egységgel kell kezdeniük a pusztítást: a család intézményével. A szétesett családok, a tönkrement házasságok tönkre teszik a gyerekek és a szülők életét, akik így társadalmilag teljesen elszigetelődnek. Nem lesz összetartozás érzetük, így közösen fellépni sem fognak tudni az őket érő fenyegetések ellen. A szétesett vagy instabil családok pedig képtelenek a rokoni közösségükkel, és embertársaikkal is jól kijönni, így lehetetlen elérniük széleskörű társadalmi összefogást a változás érdekében.

Ahhoz, hogy megakadályozzák a családok létrejöttét, és előmozdítsák a szétesésüket értelemszerű, hogy a populáció szexuális ingereit kell felerősíteni, és erkölcsi gátjaikat lerombolni. Népszerűsíteni kell a szingli életmódot, építeni kell a karrierista nő típusát. A szexuális ingerek felfokozásával könnyen ellehet érni, hogy az emberek ösztöneiktől vezérelt egyedekké váljanak, akik szükségképp meg fogják csalni a párjukat, mely a család felbomlásához vezethet. Nagyon fontos, hogy helytelen viselkedésmintákat is elültessenek bennük, mely az alkohol, drog és egyéb szenvedélybetegségek irányába terelik őket. A szenvedélyeiktől vezérelt egyedek szellemi képességeikben is súlyosan károsodnak, és a globális elit könnyebben tudja ezeket a tömegeket irányítani. A csatornák nagy száma megteremteti a nézőkben a választás illúzióját, holott ezek mind ugyanazt a hamis valóságképet közvetítetik számukra. A Szovjetunió idején is több tucat tv, rádió, és újság volt forgalomban azonban ezeket mind az állam birtokolta, melyet a kommunisták értelemszerűen alávetettek a saját hatalmi céljaiknak. Az emberek viszonylag hamar a tömegmédia függőivé váltak, mellyel elveszítették azt az időt, amit gondolkodásra, művelődésre tudtak volna fordítani a világ valós helyzetével kapcsolatban. A tömegek médiafüggősége jelentős mértékben kezdte meg felszámolni az emberi kapcsolatokat, és az emberek egyre elszigeteltebbé válnak egymástól, mely a háttérhatalmi elit érdeke.

A globalisták hozták létre a központi hírközlő szerveket, amik a világ hírközlő hálózatának gerincét képezik. Ezektől veszi át a többi médium is a globális híreket, és helyi, jelentéktelen hírekkel egészítik ki őket. Tedd Turner dollármilliárdos médiacár a WTBS, CNN, TNT, Carton Network alapítója, aki egy ideig a Time Warner médiabirodalmat is igazgatta, és van „némi” rálátással a dolgok valós helyzetéről, így vélekedett 2003-ban:  „A média túl összpontosított, túl kevés ember birtokol túl sokat... Valójában 5 cég az, ami irányítja a 90 százalékát annak, amit olvasunk, látunk és hallunk. Ez nem egészséges.” /4/ A hírek, amiket nézünk erősen cenzúrázottak, és egy mesevilág irányába mozdítják el az emberek milliárdjainak az elméjét. Ted Turner.jpgA bemondó hírfelolvasás közben egyfolytában a kamerába néz, mely segítségével egy gyenge hipnotikus állapotba juttatja a nézőket, amivel könnyebben beléjük lehet táplálni a hamis információkat. Aki a pszichológiában járatos pontosan tudja, hogy a hipnózis milyen hatalmas fegyverré válhat a hozzáértők kezében. Ha megfigyeljük a hírműsorok tudatos felépítettségét, ráébredhetünk arra, hogy ezeknek egyetlen céljuk van: a lakosság félelemben tartása különféle veszélyektől, melyek ellen tehetetlennek érzik magukat, és emiatt külső segítséget várnak ezen problémákra, amiket a hatalom szíves-örömest megold helyettük. Félniük kell a balesetektől, félniük kell a járványoktól, félniük kell a terrorizmustól, félniük kell a gazdasági krízisektől, félniük kell a katasztrófáktól, félniük kell a háborúktól, félniük kell a bűnözéstől, félniük kell a világvégétől stb. Az állandó félelemérzet megteremtése azért fontos, mert az emberi tudat mindig könnyebben manipulálható egy adott irányba, ha bizonyos fokú rettegésben van. Több Új Világrend kutató ezt az egyik leggyakrabban használt tömegmanipulációs technikát így hívja: baj előidézése --> érzelmi válasz --> megoldás (problem --> reaction --> solution). Ennek lényege, hogy az elit megteremteti tudatosan a bajt, majd kivárják a megfelelő érzelmi választ a tömegektől, és végül felkínálják számukra a megoldást, mely eredetileg is a céljuk volt.

Egy egyszerű példán keresztül szeretném ezt nektek bemutatni. Tegyük fel, hogy az elit hatalmának megtartásában akadályokba ütközik, ugyanis a globális populációban mindig van egy nagyjából 5%-os öntudatra ébredt gondolkodó réteg, akik erkölcsi okokból nem csatlakoznak hozzájuk, és szellemi esetleg fizikai harcba kezdenek az elnyomás ellen saját és öntudatlan embertársaik jobb életének a reményében. Az elit úgy dönt emiatt, hogy megpróbálja elérni a szigorú törvények szerint működő szuperkontrollált rendőrállamot, ahol mindenki lehallgatható, megfigyelhető, analizálható és akár terroristának is nyilvánítható. Ennek segítségével meggátolják az ellenük szerveződő forradalmi csoportosulások kialakulását, és az igazság terjedését szélesebb körben. Az emberi tömegek ebbe értelemszerűen nem mennének önmaguktól bele, mert súlyosan korlátozva éreznék szabadságukat, és a magánszférájukat. Ez az a pont, amikor megkezdik a fenti módszert alkalmazni. Mesterségesen felszítják a bűnözést az adott országban az erre alkalmasnak ítélt társadalmi réteg munkavállalásának széleskörű ellehetetlenítésével, és rossz büntető törvények bevezetésével. A médiában ezzel Rendőrállam.jpgpárhuzamosan megkezdik hosszú időn keresztül a bűnözési hullámot még szörnyűségesebbnek lefesteni, mint amilyen az valójában, majd a politikában szőnyeg alá söprik ezt a problémát, és egy ideig rossz intézkedéseket mutatnak fel ezzel kapcsolatban. Az egyre fokozódó bűnözéssel párhuzamosan egyre fokozódik a lakosság félelem érezte, és a rend iránti vágya. Az elszigetelt emberek ez ellen a probléma ellen tehetetlennek érzik magukat, és külső segítséget követelnek a bajok megakadályozására, melynek érdekében a szabadságjogaiktól is készek megválni. Az elit ekkor mutatja fel a megoldás lehetőségét a büntetőtörvénykönyv szigorításával, a rendőri szervek megerősítésével, és a digitálisan felügyelt teljes körű társadalmi kontroll létrehozásával. A bűnözés visszaszorulását a tömegek pozitívan fogják értékelni, és tapsolni fognak a szabadságjogaik megnyirbálásakor, a fejük fölött egyre nyilvánvalóbbá váló diktatúra kiépülésekor. Így éri el végül az elit eredeti célját, melyben a hipnotizált tömegek voltak a segítségükre. Nagyon fontos megértenünk, hogy a globalisták semmit sem képesek végrehajtani önmaguktól, csak ha azt az agymosott emberek saját maguk számára követelik. Ez azt is jelenti, hogy mi saját magunk vagyunk azok, akik rabszolgásítjuk saját magunkat a globalisták manipulációinak köszönhetően. Ha valaki esetleg úgy érzi, hogy hazánk és a világ többi része a fenti példában ismertetett tömegmanipulációs technikának egyik állomásánál tart éppen, akkor nagyon jó irányba kezd el gondolkodni.

A legtöbb ember úgy véli, hogy a filmek, mesék, beszélgetős műsorok, kabarék, valóság-show-k, stb. kizárólag a szórakoztatásunkra jöttek létre. Ezzel kapcsolatban teljesen ki kell ábrándítsak mindenkit, mert ez soha, de soha nem volt így! Hollywood azért jött létre, hogy a globalisták céljait szolgálja, és végeláthatatlanul ontsa az emberek milliárdjainak gondolkodását meghatározó filmeket. Akik a propaganda művészetével tisztában vannak, azok tudják, hogy az emberekbe a kívánt változásokat legegyszerűbben a különféle filmekben elbújtatott normális erkölcsi normáktól eltérő jelenetekkel lehet elérni. Ezek a „szórakoztató”-, és „dokumentum” filmek kiválóan alkalmasak arra, hogy a kamatrabszolgákba módszeresen belé nevelt, számukra kitalált történelemképet megerősítő részleteket, és eszmefuttatásokat is tartalmazzanak, amik még mélyebb öntudatlanságba süllyesztik őket. Én magam 11 éve kutatom ezt a háttérhatalmat, ebből kifolyóan a történelmet, mely során lehetőségem volt feltárni az elmúlt évszázadok valós történelmét történészek tanulmányainak, és saját Hollywood.jpgkutatásaimnak köszönhetően, így tudom azt, hogy majd az összes filmben szerepel valami fajta bújtatott propaganda, ami a globális elit érdekeit szolgálja ki. Rengeteg programozási technika létezik, mely pszichológiai ismertekre támaszkodva tölti fel a tudatunkat a megfelelő információval, a film megfelelő pillanatában. Mivel ezek külön bejegyzést, és magyarázatot igényelnek tőlem egyelőre csak a létezésüket említettem meg. A valóság-show-k, beszélgetős műsorok, kabarék stb. az erkölcsi normák ledöntését célozzák meg, hol nyíltabb, hol burkoltabb formában, mely elsősorban a fiatalokra van nagyon nagy befolyásoló erővel, hisz nekik még nem alakult ki a helyes értékrendjük. A különféle hírességek (celebek), és csillagok (sztárok) életének híreivel terelik el a figyelmünket a valóságos problémákról, és az ő viselkedésüket állítják be követendő példának a fiatalok számára, hisz ki ne szeretne manapság sztár lenni közülük? A nők számára létrejöttek a szappanoperák, ahol könnyen azonosulni tudnak az éppen sokadik partnerével lefekvő női szereplővel, aki a szingliség és karrier építés előnyeit boldog mosollyal meséli el a nézőnek. A férfiaknak pedig megjelentek a sport közvetítések, és hatalmas sportarénákat emeltek a 20. század folyamán, hogy kiélhessék törzsi ösztöneiket, és levezethessék a felgyűlt feszültséget a részeg szurkoló tábor segítségével. A globalisták megtesznek bármit, csak ne gondolkodjunk, és ne lázadjunk a hatalmuk ellen. „Kenyeret és cirkuszt” a népnek, így a tömegek öntudatlansága és az ő uralmuk örök maradhat.

Példarajz a szubliminális üzenetek bemutatására.jpgA tv csatornákat saját maguk tartják el, ugyanis a reklámok hatalmas hányadát a birtokukban lévő multinacionális cégek fizetik ki. Emiatt lehetetlen létrehozni olyan tv társaságot, ami alternatív híreket közölne, hisz egyszerűen nem szponzorálnák a működését reklámok fizetésével. Meg kell értenünk, hogy nincs olyan tv állomás a választékban, amit ne ők hoztak volna létre, és ne ők tartanának el. Ha esetleg „államinak” álcázott tv csatornával találkozunk, akkor rá kell ébredni, hogy az állam is az ő tulajdonukban van, mint arra már előző bejegyzésem alkalmával megpróbáltam utalni. A reklámszakmában, de a filmek és mesék világában is az elmúlt évtizedekben jelent meg a Coca-Cola reklám.jpgszubliminális üzenetnek nevezett jelenség, mellyel részletesebben fogok később foglalkozni. Ezek az emberi tudat számára érzékelhetetlen információk, melyeket azonban az emberi tudatalatti befogad, és ezáltal hatással lesz az egyén viselkedésére. Ezeket nem tudja senki sem kikerülni napjainkban ugyanis ahhoz, hogy ezekre rábukkanjunk komoly kutató munkát kell végezni az adott filmek képkockáiban, reklámokban, stb. Egyelőre két példát mutatok be nektek, hogy tudjátok miről is van szó pontosabban.

Az internetet is a globalisták hozták létre, mely részben kicsúszott az irányításuk alól, emiatt is írhatok most nektek. A gondolkodó oldal ennek segítségével volt képes rengeteg információt, dokumentumfilmet, előadást stb. megosztani másokkal az elmúlt több, mint 20 év folyamán annak érdekében, hogy a világ lakossága öntudatra ébredjen. Ez az öntudatra ébredés kezdeti stádiumában tart, de egyre növekvő problémát jelent a globalisták számára, mely miatt cenzúra alá szeretnék vonni a teljes internetet. A SOPA, PIPA és az ACTA törvények ezt szeretnék előkészíteni, melyet az emberek ellenállása miatt egyelőre nem mindenhol sikerült végigverniük. Az internet ennek ellenére nem oly szabad média, mint sokan tudni vélik, ugyanis a meghatározó internetes hírforrásokat ugyanazok a média óriások irányítják, akik a tv-t, rádiót, újságokat, könyvkiadókat stb. A világhálón már a kezdetektől fogva egy cyber háború folyik a globalisták ügynökei, és az öntudatra ébredtek között, melynek eredménye egy hatalmas dezinformációs felhő képződése lett, amiben megpróbálják az ébredezőket bezárni újabb mátrixokba, hogy ellenségüket ne tudják beazonosítani. Ennek mikéntjét később fogom részletezni.

Végéhez közeledve bejegyzésemhez szeretnék választ adni nektek erre a kérdésemre: létezhet-e az, hogy a 21. század elejére csaknem a világ teljes média hálózata a pénzrendszer urai kezére került? Igen ez valóban létezik, és csupán néhány hírportál, újság, könyvkiadó áll ellen a szédületes mértékű tömegmanipulációnak, ami napjainkra körülvesz bennünket. Az idősebbek gyakran mondják, hogy a fiatalabb nemzedékek egyre inkább degenerálódnak, és kifordulnak az addig megszokott társadalmi normákból. Tanárok széleskörű véleménye, hogy a hozzájuk érkező diákok évről-évre egyre erkölcstelenebbek, és egyre alacsonyabb szellemi képességekkel rendelkeznek. Legtöbben nem értik ennek az okát, és nem látják át azt a nagyszabású tervet, melyben a globalisták a médiabirodalmaik segítségével háborút indítottak a teljes emberiség ellen a világuralom megszerzéséért. Észre kell venni, hogy az elit a számára kívánt társadalmi változásokat legegyszerűbben a kulturális forradalmakkal tudja elérni, mely tömegkultúrákat a médiumok zúdítják a nyakunkba. Ezeket a kívánt kulturális változásokat jó előre megtervezik, és évtizedek alatt fokozatosan viszik véghez, a fiatalok agymosásával, és erkölcseik tönkretételével. A lelkileg elpusztított fiatalok, ha egy nap szülőkké vállnak a gyerekeiket is helytelen normák szerint fogják felnevelni, rossz példát mutatva nekik, miközben a média az ő gyerekeiket is agymosás alá veti, és még mélyebb szintre juttatja még hozzájuk képest is. Így degenerálódnak állati szintre a társadalmak, mely a rendkívüli intelligenciával bíró, de lélektelen globalisták célja annak érdekében, hogy végeláthatatlan kamatrabszolga tömegek keletkezzenek, akik a számukra készített propaganda mátrixban élik le a teljes életüket.

Hogy védekezhetünk mindez ellen? Nagyon egyszerű. Kapcsoljuk ki a tv-t, rádiót, internetet, újságokat pár hétre az életünkből, és kezdjünk el töprengeni azon vajon, hogy történhetett meg mindez ahol most tartunk? Milyen okok vezethettek el bennünket idáig? Ha az eddig sziklaszilárdnak hitt világképünk, és történelemképünk a bizonytalanság talajára került, akkor vajon mi lehet az igazság? Tisztítsuk meg elménket, és értsük meg, hogy gyerekkorunktól fogva valakik jelentős energiát fektettek abba, hogy a tudatunk dezinformálva legyen több irányból szinte mindennel kapcsolatban, amit mi igaznak hiszünk. Minden, amit tudni vélünk a világról nem más, mint helytelen információk betáplálása az agyunkba, melyből helytelen következtetéseket vontunk le, amik segítségével álomvilágba tartjuk saját magunkat. Én azért vezetem ezt a naplót, mert tudom az igazságot és kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassalak erről titeket, ugyanis a közeljövőben nagyon súlyos dolgok fognak történni az életünkben a globalisták világuralmi terveinek köszönhetően. Ha elolvastátok előző bejegyzéseimet is érezhetitek talán, hogy a teljes igazságot még nem tártam elétek, ugyanis általános tapasztalatom az, Ezt ne hagyjuk soha!.jpghogy az alvó állapotban lévő tudatok egyszerűen elutasítják a valóságot, ha azt felvezetés nélkül a szemükbe mondom. Az emberi elme egyszerűen bizonyos idő eltelte után képtelen átállni, ha több éves, több oldalról érkező téves információ feltöltésébe valaki beleszól. Minél idősebb valaki annál valószínűtlenebb, hogy fel lehessen ébreszteni, minél fiatalabb annál valószínűbb. Az első 6 bejegyzésemben emiatt úgy döntöttem, hogy megpróbállak kizökkenteni benneteket az eddig jól megszokott „valóság”képetekből, majd össze fogom foglalni azt a történelmi folyamatot, ami révén idejutott a világ. Be fogom azt is mutatni, hogy kik vezetik, és mit terveznek velünk a közeljövőben. Ezután bekapcsolhatjátok ismét a médiát és rájöhettek arra, hogy szinte mind hazudik nektek. Meghallgathatjátok a politikusokat és látni fogjátok, hogy oldaltól függetlenül ők is módszeresen hazudnak a tömegeknek kiszolgálva a globális elitet. Felidézhetitek a történelem órák tananyagát és rájöhettek, hogy a hivatalos oktatás is hazudott nektek. Ráébredhettek arra, hogy minden, amit igaznak véltetek csak egy mesevilágból származó információ halmaz annak érdekében, hogy hű rabszolgák lehessetek a globális politikai elit kezében. A legfontosabb, ha felismertük a nyilvánvaló igazságot, hogy gyerekeinktől zárjuk el a médiát, mert ők az a réteg, akik leginkább fogékonyak az agymosásra, és próbáljunk kialakítani számukra egy helyes erkölcsi normákból építkező jóságos világképet. Ha öntudatra ébredtünk elkezdhetjük tanulmányozni, mint ahogy azt én is megtettem a propaganda művészetét filmek, reklámok, mesék, híradók, stb. elemzésével, és meg fogjuk látni, milyen mélységekbe vezet el ez.

A történelmi feltárás logikai sorrendben:

Szeretnék veletek megosztani 1 interjút és egy dokumentum filmet, amik mostani témámhoz kapcsolódóan elgondolkodtatnak. Kellemes „szórakozást” hozzájuk! A következő bejegyzésemben az oktatásrendszerekkel fogok foglalkozni, és megpróbálom bemutatni a működési lényegüket.

Ajánlott videók

Idézetek jegyzéke

Felhasznált irodalom

Köszönjük a szerzőnek az önzetlen és alapos tényfeltáró munkát. YagooftCulturalcreatives

 

 

OLVASS TOVÁBB

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09.

Ebből is finanszírozható Magyarországon az ALAPJÖVEDELEM 

Adják kápéban a fizetésemet!

VÁLASZTÁSOK 2014 - LAKOSSÁGI SZEMMEL

A lakosság választási ígérete 2014-re!

Lesz-e Magyarországon garantált ALAPJÖVEDELEM

Alapjövedelem – aláírásgyűjtés már 27 országban

Kulturális Kreatív az, akinek elege van

 

Négymillióan élnek szegénységben - KSH adat 2013.07.13.

Clara Kerekes A szegénység nem deviancia. Deviancia az, ha erre a statisztikai adatra a lakosság még jobban élő, ma még nem éhező 50 százaléka nem kapja fel a fejét és nem kezd el józan ésszel gondolkozni, például az FNA bevezetésében rejlő megoldási lehetőségekről. Az igazi baj majd akkor fenyegeti ugyanis a társadalmat, ha a már éhezők hívják fel a megoldási javaslataikra a figyelmet.... Az FNA egy tisztességes és humánus gondolat! A 15 Eu tagállam civil lakosságának, az értelmiséghez tartozóknak a fejében fogalmazódott meg.... Az éhezők nem hiszem, hogy ennyire humánusak tudnának lenni az elnyomóikkal szemben....

 

 

ADD A VÉLEMÉNYED! El ne hidd, hogy csak egy kis pont vagy a világban!

A lakosság sokat tehet az érdekei érvényesítésére! Ez az a honlap, ahol aktuálisan közzétesszük a legfontosabb európai polgári kezdeményezéseket és törvénykezési eljárások előkészületeit, hogy a jövőben minden magyar állampolgár élhessen a demokratikus jogaival és kinyilváníthassa a véleményét! 

ITT írhatod alá a szupermarketek beszállítóit megvédeni hivatott levelet szeptember 5.-ig!

 

 

 

 

 

 

 

Cikkek

Taveres-jelentés

2013.07.03

A Taveres-jelentés lakossági olvasata:

2010 hatalomvesztesei aljas módon az óvonénihez szaladtak, helyezze őket vissza a hatalomba...

No BRAVO! Magyar képviselők Magyarország és a magyar lakosság ellen! Jó magyar szokás szerint idegen hatalmakhoz szaladnak, akiknek sosem volt egyetlen önálló gondolatuk sem.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tömegmanipuláció: a médiarendszer | Fényképek: Magyarságtudat | Hozzászólások: 0