Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

A FÖLD politikai elitje minden hatalmát az emberiség előtt eltitkolt tényekből meríti

 

 

Ilkei Csaba: Titkos szervezetek a nemzetközi magántőke globális rendszerében 
2013-01-12. 10:51 Forrás:Kuruc.info 

Sohasem volt aktuálisabb, mint ma az a tanulmány, melyet Dr. Ilkei Csaba tudományos kutató tollából közöltünk 2010. június 29-én Cecil Rhodes öröksége: a Round Table a kis nemzetek ellenében uralja a globális világot címmel. 

Ebben a szerző bemutatta a nemzetközi magánvagyonokra épülő titkos szervezetek globális hálózatát, annak kialakulását és mai szerepvállalását, benne olyan háttér intézményekkel, melyek ma vezető hírként szerepelnek a világsajtóban: IMF, CFR, RIIA, FED, EU, ECB, stb. 

A nemzetközi hitelválság eseményeinek hatására Dr. Ilkei Csaba most frissítette, bővítette, aktualizálta tanulmányát. (Ennek során felhasználta Dr. Drábik Jánossal készített televíziós műsor sorozatának anyagát, s kettőjük azzal kapcsolatos írásait.) 

Titkos szervezetek a nemzetközi magántőke globális rendszerében 

A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát. A megtévesztő kirakatok mögött kettéválik a valóság és annak médiatükre. Fecseg a felszín, és hallgat a mély. A láthatatlan háttérhatalom bábfigurákat mozgat: felemel és elsüllyeszt; legnagyobb fegyverével: a pénzzel mindent és mindenkit meg tud venni. 

A világot ma egészen mások irányítják, mint ahogy azt a színfalak mögé nem látók elképzelik. 

Egy demokráciában - többpártrendszer és szabadságjogok közepette - épp úgy tönkre lehet tenni egy országot, mint az egypárti diktatúrában, a kollektivizmus szabványos keretei között. Csak meg kell fogadni a dinasztiaalapító Rothschild bankár fő tanítását: "Adjátok kezembe egy ország pénzügyeit, s nem érdekel, kik hozzák a törvényeket a parlamentben!" Azaz: egy ország közpénzrendszerét meg kell szereznie a nemzetközi vagyonokra épülő magánpénzrendszernek. Ez utóbbinak az a jellemzője, hogy bankjai hitel és kamat pénz-mechanizmusa olyan uzsorajövedelmet biztosít, amellyel adósságfüggésbe lehet taszítani egész népeket, azok gazdaságát, ellenőrzés alá helyezhetők kormányok, látszatdemokráciájuk és bábként mozgatott intézményeik, valamint tömegtájékoztatási eszközeik. 

A Nemzetközi Pénzügyi Közösség magánpénzrendszere az uzsoracivilizáció programját igyekszik rokonszenvesen becsomagolni: a szegénység leküzdését, jólétet és biztonságot ígér a világ népeinek. A jelszavak: globalizáció, liberalizáció, dereguláció, privatizáció. Az erősek szabadságának korlátlan növelése a tőke és a szabadpiac korlátozatlan uralmához vezet, az egyenlőtlenségek sorához, a versenyképtelenek tömeges elszegényedéséhez, testi, lelki és szellemi nyomorához. Akik a munkán és az értékteremtő termelőtevékenységen alapuló közpénzrendszer visszaállítását szorgalmazzák, és felelősen gondolkodnak a nemzetek közösségeinek jövőjéről, azok ma könnyen megkapják a populista jelzőt, ha pedig ugyanezt a másik oldalon teszik, akkor ők a szociális bozótharcos jelzőt kapják. 

Pedig a gazdaság nem lehet öncélú, az van az emberért és nem fordítva. Bármely gazdaság erkölcsi mércéje az: hogyan boldogulnak benne az önhibájukon kívül versenyképtelenek, az elesettek, a gyerekek, az öregek, a betegek, a szegények. Szolidaritás és társadalmi igazságosság nélkül a gazdasági növekedés önmagában csak keveseket boldogít. Ám a pénz diktatúrája éppen ezen kevesek törekvéseit emeli a kis nemzetek fölé, amelyek egyre kiszolgáltatottabbak és megalázottabbak a centralizált erőforrások és magánvagyonok árnyékában. 

Abraham Lincoln (1809-1865), az USA 16. elnöke, a rabszolgaság eltörlője mondta a korporációs hatalom veszélyéről: 
"Olyan válság közeledését látom, amely megbénít, és arra késztet, hogy remegve aggódjak hazám biztonságáért. A háború eredményeként a korporációk kerültek hatalomra, és ezt a korrupció korszaka követi a legmagasabb szinteken. A pénzhatalom mindent maga alá gyűr, hogy meghosszabbítsa uralmát, kihasználja az emberek hiszékenységét, egészen addig, amíg a vagyon néhány kézben halmozódik fel, és a köztársaság elpusztul." 

A korporációs rendszer működésének alapvető szabályai: 

a., a profit magánosítása 
b., a költségeket át kell hárítani 
c., ellenőrzés alá kell vonni a tájékoztatási rendszert (titkosítás) 
d., a politikai hatalmat centralizálni kell (a fő feladat, hogy az állami intézmények helyébe a magántulajdonban lévő korporációk és azok titkos szervezetei lépjenek) 
e., a gazdasági hatalmat is centralizálni kell 
f., el kell hárítani minden korlátozást a szabadpiaci kereskedelem elől 

Az eladósítás elpusztítja a demokráciát! 

A nemzetközi pénzkartell hitelek nyújtásával vagy megtagadásával meg tudja határozni népek és kormányok sorsát - ezért nem beszélhetünk sem szabadságról, sem nemzeti önrendelkezésről. A mesterséges ködösítés, félretájékoztatás, a tudatosan előidézett káosz eredményeként az emberek többsége ma még nem képes a bonyolult pénzviszonyokban kiismerni magát. 
Az eladósítás - a hatalom átvétele. A társadalom szükségleteire termelő ökonómiával (közgazdasággal) szemben Arisztotelész krematisztikának (pénzgazdaságnak) nevezte a pénzuralmi rendszert. Lehetővé teszi a világot uraló nemzetközi pénzkartell számára, hogy a magánpénz-monopóliumára támaszkodva tetszése szerint szabályozza a forgalomban lévő pénz mennyiségét, ezáltal a saját ellenőrzése alatt centralizálja a világ termelővagyonát és erőforrásait. Ennek a felmérhetetlen hatalomnak az egyedüli forrása az, hogy tudatlan, illetve megvásárolt politikusokkal legalizálni tudta a pénzhamisítás monopóliumát a maga számára. 

A világot egészen mások irányítják 

1912-ben, az Egyesült Államok 26. elnöke, Theodore Roosevelt (1858-1919) egy választási gyűlésen a következőket mondta: 
"A látható kormányok mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a népnek, és nem ismer felelősséget. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika közti szövetség széttörése." 

Caroll Quigley amerikai egyetemi tanár, a washingtoni Georgetown Egyetem, a Princeton Egyetem és a bostoni Harvard Egyetem professzora, a globális pénzhatalom titkainak egyik legjobb ismerője ezt írja a globális háttérhatalom nemzetközi hálózatának céljairól: 
"..ez nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi ellenőrzés olyan magánkézben lévő világrendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon kontrollálják, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak." 

A háttérerők létezéséről Benjámin Disraeli angol államférfi, író, brit miniszterelnök (1804-1881) ezt mondta 1856. július 14-én a brit alsóházban: 
"Van egy hatalom Olaszországban, amelyről alig teszünk említést ebben a házban... a titkos társaságokra gondolok... Nincs értelme tagadni, mert lehetetlen eltitkolni, hogy Európa nagy részét - egész Olasz- és Franciaországot, valamint Németország nagy részét, hogy más országokat ne említsünk, - titkos társaságok egész hálózata vonja be, ahogyan a föld felszínét behálózzák a vasútvonalak. És melyek a céljaik? Nem is kísérlik elrejteni. Nem akarnak alkotmányos kormányzatot; nem akarnak megreformált intézményeket... a föld tulajdonát akarják, elűzni a jelenlegi birtokosokat, és véget vetni az egyházi intézményeknek. Néhányuk ennél is tovább megy..." 

Ugyancsak Disraeli mondotta az 1848-as európai forradalmakat követően: 
"A világot egészen más személyek kormányozzák, mint ahogy azt a kulisszák mögé nem látók képzelik. Az a hatalmas forradalom, amely jelenleg van készülőben Németországban, jelentősebb reformot fog jelenteni, mint az első." 

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), aki nemcsak az Egyesült Államok 28. elnöke (1913-1921), hanem tekintélyes történész, egyetemi tanár és a Princeton Egyetem elnöke is volt, félreérthetetlenül célzott egy hatalmas és jól szervezett hálózat létezésére, amely ellenőrzése alatt tartja a gazdasági-társadalmi folyamatokat. 1913 decemberében ő írta ugyan alá a Federal Reserve System (az Egyesült Államok pénzrendszerét kézben tartó magánkartell, amely ellátja a központi bank szerepét) engedélyezéséről szóló törvényt, de már 1916-ban így foglalja össze Amerika pénzügyi-gazdasági helyzetéről a véleményét: 
"Ezt a nagy ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere ellenőrzi. A hitelek nyújtása központosítva lett. Ezáltal az ország növekedése, és valamennyi tevékenység ellenőrzése néhány ember kezébe ment át. A legrosszabb uralom alá kerültünk, kormányzatunk egyike a civilizált világ leginkább ellenőrzött és dominált kormányzatának. Ez a kormány többé nem a választók szabad döntésének, hanem befolyásos csoportok véleményének és kényszerének megfelelően cselekszik." 

Ezeket mondta 1920-ban, amikor már tudta, hogy nem pályázza meg újabb négy évre az elnökséget: 
"Az Egyesült Államok kereskedelmének és iparának még a legnagyobbjai is félnek valakitől, félnek valamitől. Tudják, hogy létezik valahol egy hatalom, amely olyan szervezett, kifinomult és mindenre figyelő, olyan összefonódott és mindent átható hogy jobban teszik, ha nem beszélnek hangosan, amikor elítélőleg nyilatkoznak róla." 

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) - aki 1933-tól 1945-ig volt az Egyesült Államok 32. elnöke - úgy vélte, hogy "A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami megtörténik, biztosak lehetünk abban, hogy az így lett eltervezve." 

Az 1930-as évek elején dúló világgazdasági válság idején jegyezték fel tőle a következőket: 
"Amerikában 60 család ellenőrzi az egész ország vagyonát... A lakosság egyharmadának nincs elfogadható lakása, ruházata és alultáplált... A Közmunka Hivatal programjain részvevők 20%-a nagyfokú alultápláltság következtében nem képes végig dolgozni egy munkanapot... Szándékomban áll kiűzni a pénzváltókat a templomból." 

Roosevelt tisztában volt vele, hogyha nem képes a nemzetközi pénzvilág modern templomából (FED) kiszorítani - megfegyelmezni, befolyásolni - azokat, akik a pénz visszatartásával, a hitelek megvonásával és más pénzügyi manipulációkkal tartósan megbénították az egyébként egészséges gazdasági életet, akkor nem tud véget vetni a gazdasági válságnak. Hamarosan rájött azonban, hogy a pénzhatalommal szemben tehetetlen. 

Arnold Toynbee brit történelemfilozófus, a London School of Economics tanára, aki 40 éven át, 1925-től 1965-ig a tekintélyes Royal Institute of International Affairs (RIIA)igazgatója volt, annak a meggyőződésének adott hangot, hogy "A jövő pénzembere a világot átfogó irányítási rendszer egyik kulcsszereplője lesz, függetlenül attól, hogy visel-e valamilyen hivatalos címet vagy sem. Az üzletemberek következő nemzedékének a többsége az új világrend kialakításával és fenntartásával lesz elfoglalva, amely az egyetlen alternatívának tűnik a népirtással szemben." 

Pierre Quesnay, aki 1926-ban a Francia Nemzeti Bank vezérigazgatója volt, főnökének, a Bank kormányzójának, Emil Moreau-nak, a megbízásából tárgyalásokat folytatott Londonban Montague Normannel, a Bank of England, az Angol Nemzeti Bank akkori elnökével. Visszatérve Párizsba többek között ezeket jelentette: 
"Az Angol Bank elnöke számára a XX. század legnagyobb feladata a világ gazdasági és pénzügyi megszervezése. Nézetei szerint a politikusok és a politikai intézmények nem képesek elvégezni ezt a feladatot. Csak a központi bankok, amelyek egyidejűleg függetlenek a kormányoktól és a magán pénzintézetektől, alkalmasak ennek a feladatnak a megoldására. Ezért kampányt folytat a teljesen autonóm központi bankok érdekében, amelyek irányítják a saját pénzügyi piacaikat és közös megegyezéssel osztják fel maguk között a hatalmat. Ezt úgy tudják sikeresen megvalósítani, ha a politikai szférától elvéve ők döntenek minden olyan kérdésben, amely lényeges az adott ország pénzügyi biztonsága, a hitelek szétosztása és az árak mozgása tekintetében. Így elejét tudják venni, hogy a belső politikai küzdelmek kárt okozzanak a nemzetek gazdasági fejlődésének." 

Norman tehát egy olyan világrendszert akart, amelyben a nemzetek pénzügyi szuverenitása megszűnik, ahol a központi bankok a politikától függetlenül maguk dönthetnek a nemzetek legfontosabb pénzügyi kérdéseiben. 

Wright Patman, aki az amerikai képviselőház bank és pénzügyi albizottságának a vezetője volt, állapította meg a washingtoni kongresszus tagjai számára 1964-ben készült jelentésében: 
"Az Egyesült Államoknak ma gyakorlatilag két kormánya van... Az egyik alkotmányos előírásoknak megfelelően jön létre, a másik kormány a független, ellenőrizetlen és a tevékenységét nem egyeztető Federal Reserve System, (A Szövetségi Tartalék Rendszer, az Egyesült Államok magántulajdonban lévő jegybankja, a FED), amely a pénz feletti hatalmat gyakorolja, noha ez hatalom a Kongresszust illeti meg az alkotmány előírásai szerint." 

Tehát sem a demokratikusan megválasztott és politikai felelősséggel tartozó elnökök, törvényhozók, sem a pénzügyminiszterek nem irányíthatják a pénzügyeket. Ezekben az igen fontos és minden polgárt érintő kérdésekben magánszemélyek döntenek a politikai felelősségre vonás minden lehetősége nélkül. Vagyis a gazdasági-pénzügyi szféra az ellenőrizetlen hatalommal rendelkező pénzvagyon tulajdonosok magán kormányzása alá került. 

Ezek után bocsássuk előre a témánkat meghatározó fogalmakat és alaptételeket (nem lehet elégszer ismételni őket): 
- A HÁLÓZAT - Carol Quigley nevezte így - a globális pénzhatalmat gyakorlók csoportja által koordinált stratégia alapján működtetett formális és informális szervezetek hálózata. Célja: a globális pénzuralmi diktatúra megvalósítása - ha kell, erőszakos eszközökkel - az egy központból irányított világállam létrehozásáért. 
(...) http://naturahirek.hu/20-megvalosult-osszeeskuves-elmelet/


 

 

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

Örömmel üdvözöljük a szigetországban megszületett politikai akaratot és a tiszteletre méltó döntést!

Továbbra is bízunk benne, hogy az Orbán kormány is elvégzi a szükséges közgazdasági számításokat és Ciprushoz hasonlóan olyan döntést hoz, amely az Alapjövedelem bevezetésével rántja ki a devizahiteleseket a bajból ugyanúgy, ahogy a többi elszegényedett társadalmi réteget is!  

Az Alapjövedelem egyetlen akadálya az irigység kultúrája lehetne, amit évszázadokkal ezelőtt a profitéhes tőke alapozott meg és ideje száműzni a társadalmi normák közül a devianciák sorába miután bebizonyosodott, hogy a mai kapitalizmus már nem képes a polgári demokrácia normái szerint működni.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA!

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09. 

Ha a polgári kormány nem lépi meg az FNA bevezetését, a szélsőséges politikai erők profitálhatnak: Friss látlelet a szegénységről!

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

A közpénzekből a garantált Alapjövedelemre is telne!

 

 

Dr Léhmann György segítségét te is igénybe veheted! Nézd meg a videókat!

Egy bátor magánember Dr.Léhmann György segítségével megpróbál valamit tenni.
Igaza van, veszíteni valója nincs, legfeljebb a rááldozott idő, ám sokat nyerhet. Ő egy blogger, aki kérte dr Léhmann György segítségét és azt ígéri, hogy a blogjában végig követhetjük az ügyét. Sok sikert kívánunk neki és mindenkinek, aki belevág és ki mer állni az igazáért! HAJRÁ! Szurkolunk neked! Tovább a blogra>

A következő címre kell küldeni egy levelet, melyben kéred az iratokat,

e-mail cím: Dr. Léhmann György  lehmann@invitel.hu
 Hangtár

 

 

Biokémiai titka lehet a hosszú életnek
Kategória: Gondolta volna?
forrás:  MTI 2011.12.01 11:28:13
Amerikai és tajvani kutatók étrendi megszorítás nélkül is sikeresen hosszabbították meg egy egysejtű élesztőgomba élettartamát azáltal, hogy beavatkoztak az öregedésért felelős fehérje működésébe - számolt be róla a Science Daily című tudományos ismeretterjesztő portál.

A szóban forgó enzim kémiai átalakulása - acetilezése - úgy működött az élesztőben, mint a visszaszámláló óra. Az acetilezett fehérje jelen volt a fiatal sejtben, ám az élesztőgomba öregedésével fokozatosan eltűnt.

A Johns Hopkins Egyetem kutatóinak sikerült leírniuk az életkortól függő fehérjeváltozat teljes szabályozási folyamatát. Amikor eltávolították a fehérjeváltozatot, akkor az élesztőgomba élettartama lerövidült, amikor pedig helyreállították a gyártását, akkor a sejt élettartama jelentősen megnőtt.

A kutatók úgy vélik, olyan molekuláris folyamatra bukkantak, amely szabályozza egy élő szervezet élettartamát. Mivel hasonló útvonal az embernél is létezik, elképzelhetőnek tartják, hogy ez a fehérjeváltozat, és annak termelődése lehet az egyik kulcsa annak, hogy milyen hosszú lesz egy ember élete.

Jef Boeke, a kutatók egyike hozzátette, hogy az élesztőnél most leírt folyamat nem azonos azzal, amelyben a kalóriamegszorítás hatását vizsgálták. "Úgy hisszük, most először olyan biokémiai útvonalunk van a fiatalsághoz és az öregedéshez, amelynek semmi köze nincs az étrendhez" - hangsúlyozta Boeke.

Az eredeti tanulmányt a szerzők a Cell című szakfolyóiratban ismertették.

 


 

 

A nagy ALEC leleplezés!

 

 

Forrás: Pogátsa Zoltán blogja 2011-07-21 18:39:10

Az USA-ban 800 törvényt nagyvállalatok írtak. De most lelepleződtek.

Óriási botrány van kibontakozóban Amerikában. Egy névtelen feljentő elképesztő iratokat juttatott el a Center for Media and Democracy nevű amerikai civil szervezethez. A kiszivárogtatott anyagok egy ALEC (American Legislative Exchange Councel - Amerikai Jogalkotási Egyeztető Tanács) nevű szervezetről szólnak. A szervezetet amerikai nagyvállalatok finanszírozzák, résztvevői pedig politikusok és nagyvállalatok képviselői. A finanszírozók közül kiemelkednek a Koch testvérek, a hírhedt szélsőségesen piacpárt republikánus 'tea party' nagyvállalkozó finanszírozói, akiket az ALEC 'Adam Smith díjjal' tüntetett ki. De részt vett benne az AT&T nevű telekom, a Pfizer gyógyszergyár, a Reynold cigigyár, az Exxon Mobile olajcég és sokan mások is.
 

Az ALEC büszke arra, hogy igen nagy arányban sikerült a törtvényhozásba juttatnia és a jogalkotáson keresztülvinnie a nagyvállalatoknak kedvező törvénytervezeteket a következő területeken: munkavállalói és fogyasztói jogok, klímavédelem, stb. Azaz tulajdonképpen a nyílt demokratikus vitákon kívűl, titokban, cégek által lefizetett politikusokkal írtak törvényeket, amelyeket aztán ugyanezen politikusok átnyomtak a törvényhozásokon...
 

Részletesen beszámol róla a Bloomberg üzleti portál itt.
 

 

Kérdésünk a két cikk között:

Vajon nálunk is a cégek irányítják a politkát?

 

Kár kidobni a hagyma héját

Évente több mint 500 000 tonna hagymahéj kerül a szemétbe az Európai Unióban. A tudósok szerint azonban ezeket fel lehetne használni: a külső barna héj és a legkülső húsos részek ugyanis rostokban és flavonoidokban gazdagok, a zöldség maga pedig kénszármazékokat és fruktánt tartalmaz.

"Az egyik megoldás lehetne, ha a hagyma nem használható részeiből kinyernék az értékes részeket, mert összetevői jót tesznek az emberi szervezetnek" - mondta Vanesa Benítez, a Madridi Egyetem mezőgazdasági kémia tanszékének kutatója.
 
Benítez kutatócsoportja a Cranfield Egyetem munkatársaival végzett laboratóriumi kísérleteket, hogy beazonosítsák az összetevőket, és meghatározzák azok lehetséges felhasználási területeit.
 
Munkájukról a Plant Foods for Human Nutrition című folyóirat számolt be. A tanulmány szerint a barna külső héjat funkcionális összetevőként lehetne használni, mert sok benne az élelmi rost, a fenol és más flavonoidok. A két legfelső húsos réteg is tartalmaz rostot és flavonoidokat.

"A rostfogyasztással csökkenthető a szívbetegségek, az emésztőszervi panaszok, a vastagbélrák, a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kialakulásának kockázata" - mutattak rá a kutatók. A fenolok megelőzik a szívbetegséget és a daganatos betegségeket is. A hagyma héja erősen antioxidáns. A fruktán egyfajta prebiotikum, stimulálja a vastagbél hasznos baktériumainak növekedését. A kénszármazékok csökkentik a trombociták felgyülemlését, így javul a vérkeringés.

"Az eredmények szerint hasznos lenne elválasztani egymástól a hagyma különböző részeit a feldolgozás során. Így funkcionális összetevőkként lehetne őket használni, más élelmiszerek adalékanyagaiként" - magyarázta Benítez.
 
forrás: Medipress
2011. 07. 22. 00:02:00

 

OLVASS TOVÁBB

 

 RÓLUNK ÍRTÁK - a Szerencsés Találkozások kiadványban

 FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM - GYIK

 

 

A magyar lakosság választási ígérete 2014-re!

2013.07.18

 A négymillió éhező állampolgár választási ígérete 2014-re: így vagy úgy, de lesz Magyarországon garantált ALAPJÖVEDELEM!

Még csak sok ész sem kell ahhoz, hogy ezt a megállapítást a politikusok tényként fogják fel és a saját jól felfogott érdekükben tényként kezeljék. Az éhező embereket nem érdekli az a színjáték ami az adófizetők pénzén zajlik a politika színterén. A dolgok természetes menete, hogy nem a farok csóválja a kutyát...

Az államháztartásban rendelkezásre állnak azok a pénzeszközök amelyek a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetésével minden társadalmi és gazdasági problémát kezelni képesek. Jogos lakossági igény a nagy tömegek fizetőképességének a növelése, a korrupció megszüntetése, az adófizetők pénzéből fölöslegesen fenntartott bürokrácia és intézményrendszer leépítése egyszer és mindenkorra, valamint a munkavállalói kiszolgáltatottság megszüntetése egyetlen intézkedéssel! Ez a megoldás pedig az FNA! 

Lesz-e Magyarországon garantált Alapjövedelem?

2013.07.16

Társadalom: A magyar kormány lényegében deklarálta, hogy nincs dolga a szegényekkel

Az Európai Unió folyamatosan napirenden tartja azt a kérdést, hogy miként lehet csökkenteni a tagállamokban a szegénységet. Ezt a szándékot elvileg a tagállamok is osztják, hiszen 2010-ben valamennyien aláírták, hogy 2020-ig összesen húszmillióval csökkentik a szegénységben élők számát.

Kulturális kreatív az, akinek elege van

2013.07.07

Kik azok a kulturális kreatívok?

 

 

Menüpontok

2013

Cikkek: 0

Friss Hírek rovatunk

Cikkek: 2

AKTUÁLIS rovatunk

Cikkek: 0

Cikkek

Kiút: munkahely fiataljainknak

2013.05.01

webpagethumbnail--3-.jpg

Kiút: munkahely fiataljainknak

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: SOPHIE Képgalériája | Hozzászólások: 0

Öröklés megváltozott szabályok szerint 2013

2012.09.01

 

Örökölt, ajándékot kapott, ingatlant vett? Így kell illetéket fizetnie idén

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön kiadványban foglalta össze az illetéktörvény szabályainak 2013-as főbb változásait.
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Magyarságtudat | Hozzászólások: 1

Magyarországot kirabolták - itt vannak a tények

2012.08.22

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: te látod a fától az erdőt? | Hozzászólások: 0

Internet2012 - ingyenes programok, tárhelyek, hasznos dolgok

2012.08.07

uCoz: ingyenes weblapszerkesztő és tárhely - forrás: seoblog.hu

Megdöbbentő tudású DVD-író program ingyen - forrás: hvg.hu

Itt találsz minket a Facebook-on. Please give a like!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Friss Hírek rovatunk | Fényképek: SOPHIE Képgalériája | Hozzászólások: 4

Hírgyűjteményünk 2012

2012.01.01

0_9675.jpgOlyan világban élünk, ahol ismét csak önmagunkban és a hozzánk hasonlóan kiszolgáltatott helyzetben élő embertársainkban bízhatunk. Ideje szétnéznünk magunk körül és keresni a kapcsolatot egymással. 

 

Ismét Szalóczy Pál hangjára záródnak az ajtók

Címkék: bkvbkkszalóczy pál,állomásbemondó
2012.09.04.

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Friss Hírek rovatunk | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 0

Wikileaks-sztori

2010.11.29

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 0

Magyarország nyerésre áll

2010.08.10

Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 0

Jókedvűen kreatívak vagyunk, rosszkedvűen viszont elmélyültebben tudunk gondolkozni - Mérő László

2010.08.04

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 0

Új Széchenyi Terv - hol találod meg a kézikönyvet

2010.07.30

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 1

Témánk, a közlekedés

2010.07.12

Kelj útra velünk, járjuk be az Őrség csodaszép tájait Bihari Puhl Levente festőművész vezetésével. Több képet itt találsz: http://www.artlevy.hu

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 0

Digitális tévézés - tanácsok az átálláshoz

2010.06.20

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 0

Internet és Mobiltelefon Hírek 2010-2011

2010.05.14

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 0

Orbán elszámoltatna - drukkoljunk neki

2010.04.20

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: magyarságtudat | Hozzászólások: 0

Piszkos trükkök 2011 - Ismerd meg és védd ki!

2010.03.19

PISZKOS TRÜKK 2012.09.30.

LENDVAI TAMÁS, aki Amerikában él és bedöntötte a Zeek REWARDS vállalkozást, most újabb vállalkozással kedveskedik nekünk. http://TOMICARS.COM  No Bravo, Kedves Tamás! Köszönjük a jóságodat!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: te látod a fától az erdőt? | Hozzászólások: 0

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ - Kérünk add tovább!

2010.03.14

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: kreatív kútfők alkotásai | Hozzászólások: 0

TASZ - Társaság A Szabadságjogokért

2010.03.06

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: magyarságtudat | Hozzászólások: 0

Az űrből szolgáltatna Internetet a Google

2009.10.15

Kép       A Google néhány partnerével egy olyan globális Internet-Szolgáltatás elindítását támogatja, amelynek révén a Föld lakosságának több mint a felét - egy, gyakorlatilag vezeték nélküli internettel - tudják ellátni.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK | Fényképek: Gigants | Hozzászólások: 0