Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az irányváltók nemzedéke - Kerner Training

Bízni kell az emberekben!

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

 

 Forrás: kernertraining.hu 

Kulturális kreatívok — Az irányváltók nemzedéke

Kulturális kreatívok — Az irányváltók nemzedéke

Jó irányba hala­dunk; az évti­zed végére a meg­vál­to­zott gon­dol­ko­dású embe­rek  — kul­tu­rá­lis kre­a­tí­vok — száma el fogja érni azt a kri­ti­kus töme­get, ami meg­hozza végre a várt áttö­rést az ország éle­té­ben. Ami­kor előa­dá­sa­i­mon erről beszé­lek, hitet­len­kedő tekin­te­te­ket látok. Pedig a jelek egyértelműek.

Néhány éve érzem már a pozi­tív vál­to­zást, csak nem tud­tam vilá­go­san meg­fo­gal­mazni magam­nak a lénye­gét. Aztán a kezembe került Paul H. Ray és Sherry Ruth Ander­son Kul­tu­rá­lis Kre­a­tí­vok – Akik képe­sek meg­vál­toz­tatni a jövőt című könyve, és min­den megvilágosodott.

A tör­té­nelmi jelentő­ségű mű arról a — 2012-es becs­lés sze­rinti — 200–250 mil­lió maga­sabb tuda­tos­sági szintű emberről szól, akik a követ­kező évti­ze­dek­ben tel­je­sen át fog­ják for­málni a vilá­got. Ők a kul­tu­rá­lis kre­a­tí­vok. Ezek az embe­rek más­kép­pen gon­dol­kod­nak, mint ahogy a hata­lom és a média sze­retné. Spon­tá­nul szer­veződ­nek, és sok­szor nem is tud­nak egy­más­ról. Ami össze­köti őket, az a maga­sabb szintű, meg­vál­to­zott gon­dol­ko­dás­mód.

kulturális kreatívok Kulturális kreatívok   Az irányváltók nemzedékeA kul­tu­rá­lis kre­a­tí­vok száma egyre nagyobb itt­hon is; becs­lé­sem sze­rint 2–300 ezer főről beszél­he­tünk, ami 2020-ig elér­heti a fél­mil­liót. Mivel a média és a poli­ti­ku­sok folya­ma­to­san vál­ság­ról és kataszt­ró­fa­hely­zetről beszél­nek – semmi nem áll­hatna távo­labb a való­ság­tól -, a nega­tív agy­mo­sás miatt az embe­rek torz tük­rön át lát­ják a helyzetet.

Az aláb­bi­ak­ban a könyv, illetve saját tapasz­ta­la­taim alap­jántíz erő­sen szub­jek­tív pont­ban össze­fog­la­lom, hogy mi a közös a hazai kul­tu­rá­lis kre­a­tí­vok — a magyar irány­váltó embe­rek — gon­dol­ko­dá­sá­ban. Mivel maga­mat is ide soro­lom, ezért hasz­ná­lok töb­bes szám első személyt.

A kul­tu­rá­lis kre­a­tí­vok 10 pontja

 1. A jövőbe vetett hit

Derű­lá­tók és opti­mis­ták vagyunk az ország jövő­jé­vel kap­cso­lat­ban. Tud­juk, hogy a nagyobb jól-létcsak az embe­rek tuda­tos­sági szint­jé­nek radi­ká­lis eme­lé­sé­vel való­sít­ható meg, ezért hiszünk a sze­mé­lyi­ség­fej­lesz­tés és az egész éle­ten át tartó tanu­lás erejében.

2. A poli­tika min­den­ha­tó­sá­gá­nak elutasítása

Aggaszt min­ket a magyar tár­sa­da­lom poli­ti­kai meg­osz­tott­sága; az, hogy mind a bal– , mind a jobb­ol­dal 19. és 20. szá­zadi, elavult kli­sé­ket hasz­nálva, civi­li­zá­lat­lan hang­nem­ben, a leg­ki­sebb tole­ran­cia nél­kül nyi­lat­ko­zik a más poli­ti­kai néze­te­ket valló csoportokról.

Azt gon­dol­juk, hogy új uta­kat kell találni a poli­ti­ká­ban. Az embe­re­ket job­ban szol­gáló kor­má­nyok kel­le­nek, ame­lyek töb­bet köl­te­nek a jövőre: az okta­tásra, a tudat for­má­lá­sára, az egész­ségre és a környezetvédelemre.

3. Rész­vé­tel civil szerveződésekben

Nem várunk a kor­mányra. Ha látunk egy „jó” ügyet, akkor cse­lek­szünk: céget, egye­sü­le­tet, szö­vet­sé­get ala­pí­tunk, vagy ha már léte­zik, önkén­tes­ként sze­re­pet vál­la­lunk annak mun­ká­já­ban. Csa­lá­dunk jólé­té­nek meg­te­rem­té­sén kívül aktí­van részt aka­runk vál­lalni abban, hogy az ország­ban jobb és minő­sé­gibb éle­tet teremt­sünk min­den egyes ember szá­mára.

happy people2 Kulturális kreatívok   Az irányváltók nemzedéke4. Hang­súly az emberi kapcsolatokon

Lénye­ges­nek tart­juk mély emberi kap­cso­la­tok kiépí­té­sét és fenn­tar­tá­sát. Nagy hang­súlyt helye­zünk arra, hogysegít­sünk mások­nak képes­sé­geik minél tel­je­sebb kibontakoztatásában.

5. Nők sze­rep­vál­la­lá­sá­nak erősítése

Magá­tól értetődő szá­munkra – nem­csak a sza­vak szint­jén -, hogy a nők tel­je­sen egyen­ran­gúak a fér­fi­ak­kal. Alap­vető ezért, hogy a nők ugyan­azok­kal a jogok­kal ren­del­kez­ze­nek, mint a fér­fiak. Legyen több női vezető az üzleti élet­ben és a politikában.

6. Tole­ran­cia a MÁS iránt

Elfo­gad­juk a tőlünk eltérő kül­sejű, gon­dol­ko­dás­módú és visel­ke­désű embe­re­ket. Szá­munkra ők nem „furák” vagy „fur­csák”, hanem egy­szerűen csak mások, ami tel­je­sen ter­mé­sze­tes, hiszen az embe­rek sokfélék.

7. Maga­sabb szintű spiritualitás

Vall­juk, hogy lelki egyen­súly nél­kül nem léte­zik tel­jes élet, ezért oda­fi­gye­lünk lelki fejlő­dé­sünkre. Fon­tos­nak tart­juk a spi­ri­tu­a­li­tást, de nem fel­tét­le­nül az intéz­mé­nye­sí­tett val­lás formájában.

8. Taka­ré­kos csa­ládi pénzügyek

Eluta­sít­juk a fogyasz­tói tár­sa­da­lom fel­szí­nes csil­lo­gá­sát, és a pénz „min­dent felül­író” haj­szo­lá­sát. Nem gon­dol­juk azt, hogy a sikert a meg­vett „cuc­cok” mennyi­sé­gé­vel kel­lene mérni.

Kéz­ben tart­juk ezért pénz­ügye­in­ket, ellen­ál­lunk a mani­pu­la­tív rek­lá­mok­nak és kör­nye­ze­tünk fogyasz­tást eről­tető ver­se­nyé­nek. Rend­sze­re­sen meg­ta­ka­rí­tunk, és nem jel­lemző ránk a túlköltekezés.

Glacier Kulturális kreatívok   Az irányváltók nemzedéke9. A Ter­mé­szet védelme

Aggó­dunk ter­mé­szeti kör­nye­ze­tünk pusz­tu­lásamiatt. A jólé­tet fon­tos­nak tart­juk, de nem min­den­áron. Azt gon­dol­juk, hogy a gaz­da­ság növe­ke­dé­sét úgy kell meg­ol­dani, hogy köz­ben ne pusz­tít­suk el a Föl­det. Támo­ga­tunk min­den meg­ol­dást, ami ezt kre­a­tí­van segíti.

10. Mul­ti­na­ci­o­ná­lis cégek tár­sa­dalmi kontrollja

Aggaszt a nem­zet­közi óri­ás­vál­la­la­tok tevé­keny­sége, akik úgy érzik, hogy a pro­fit érde­ké­ben min­dent meg­te­het­nek. Támo­gat­juk a gát­lás­ta­lan kör­nye­zet­szennye­zés, a média mani­pu­lá­lása, és az ehhez hasonló jelen­sé­gek elleni fellépést.

*****************************************************************************************************************

sikeres Magyarország Kulturális kreatívok   Az irányváltók nemzedékeA fenti tíz pont a kul­tu­rá­lis kre­a­tí­vok gon­dol­ko­dás­mód­já­ról ter­mé­sze­te­sen szub­jek­tív, úgy gon­do­lom azon­ban, hogy jól tük­rözi a mély­ben zajló tár­sa­dalmi folya­ma­to­kat. A 2010-es évek a pezs­gés évti­zede; dina­mi­ká­já­ban leg­in­kább az 1830-as reform­kori, az 1880-as kiegye­zés utáni, vagy az 1960-as kon­szo­li­dá­ciós évti­zed­hez hasonlítható.

Min­den aka­dály elhá­rult az útból. A rend­szer­vál­tás után több mint 20 év telt el. Sza­bad, füg­get­len ország­ban élünk. Kiala­kul­tak a demok­ra­ti­kus világra jel­lemző intéz­mé­nyek. Felnőtt egy tel­jes gene­rá­ció – az 1983 után szü­le­tet­tek -, akik már nem a dik­ta­túra alatt jár­tak iskolába.

A világ raké­ta­se­bes­ség­gel halad a Tudás­alapú Tár­sa­da­lom felé, ahol aleg­na­gyobb érték a tudás és a kre­a­ti­vi­tás, ame­lyek­ben mi magya­rok hagyo­má­nyo­san jók vagyunk. Magyar­or­szág szá­mára min­den adott egy világra szóló nagy siker­hez. Itt a nagy lehető­ség, élni kel­lene vele.

Vár­ha­tóan 2020-ig lét­re­jön az a kri­ti­kus tömeg, ami meg­hozza az áttö­rést. Hív­juk akár irány­váltó gene­rá­ci­ó­nak, akár a kul­tu­rá­lis kre­a­tí­vok nem­ze­dé­ké­nek azo­kat, akik a vál­to­zást vég­hez viszik, a kulcs önma­gunk fej­lesz­tése és gon­dol­ko­dás­mó­dunk átala­kí­tása. Mert ahogy Vic­tor Hugo írja:„Semmi sem tudja meg­ál­lí­tani azt, ami­nek eljött az ideje.”

 

Feliratkozás az ingyenes 50 részes személyiségfejlesztő online tréningre

 

OLVASS TOVÁBB

ADD A VÉLEMÉNYED! El ne hidd, hogy csak egy kis pont vagy a világban!

A lakosság sokat tehet az érdekei érvényesítésére! Ez az a honlap, ahol aktuálisan közzétesszük a legfontosabb európai polgári kezdeményezéseket és törvénykezési eljárások előkészületeit, hogy a jövőben minden magyar állampolgár élhessen a demokratikus jogaival és kinyilváníthassa a véleményét! 

ITT írhatod alá a szupermarketek beszállítóit megvédeni hivatott levelet szeptember 5.-ig!

Európai Polgári Kezdeményezések - EPK - Add a véleményed!

A víz és szennyvízhálózat emberi jog! Ehhez kell az EGYETÉRTŐ aláírásod SOS!

Cipruson bejelentették, hogy a szigetország 2014 júniusában tervezi bevezetni a garantált Alapjövedelmet

A hír azt bizonyítja, hogy valamennyi Eu tagállam hatáskörébe tartozik a döntés a Feltétel Nélküli Alapjövedelm bevezetéséről. Mindössze politikai szándék és akarat kérdése az adott tagállam részéről.

Ez a fajta megoldás a polgári demokrácia igazi győzelmét és a társadalmi kiegyezés alapját hozhatná el Magyarországnak is. Valamennyi politikai szereplőnek kormánypárti és ellenzéki oldalon az FNA elképzelés mentén sikerülhetne egészséges párbeszédet lebonyolítani és legalább ebben az egyetlen kérdésben együttműködni egymással.

A mai működésképelen rendszer alternatívája, a forradalom nélküli társadalmi változás útja az FNA! 

Az Alapjövedelem bevezetése az Eu tagállamok hatásköre! Mindössze politikai akarat kérdése és csupán a jelenleg is rendelkezésre álló állami pénzeszközök gazdaságélénkítő átcsoportosítását kívánja meg! 2013.08.09.

Ebből finanszírozzuk az FNA bevezetését!

Kulturális kreatív az, akinek elege van

A közpénzekből garantált Alapjövedelemre is telne!

Lesz-e Magyarországon garantált Alapjövedelem?

ALAPJÖVEDELEM

Itt írd alá az FNA követelését

 

 

KEHTA: januártól jöhet az internetes feketelista

Koi Tamás, 2013. július 31. 15:39       forrás: www.hwsw.hu 

Közös, minden szolgáltató számára hozzáférhető adatbázis alapján kötelezővé válhat a bíróság vagy az illetékes hatóság által jogsértőnek ítélt tartalom blokkolása az interneten - az erről szóló hírközlési hatósági rendelet jövő januárban, fél év csúszással léphet életbe.

A jövő év elejétől működésbe léphet az a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által üzemeltetett internetes feketelista, mely alapján a Magyarországon működő internetszolgáltatóknak kötelezően blokkolni kell a jogsértőnek ítélt tartalmakat. A Központi Elektronikus Hozzáférhetetlenné Tételi Határozati Adatbázishoz, vagyis a KEHTA-hoz minden internetszolgáltatónak csatlakoznia kell, és a bíróság vagy hatóság által elrendelt tiltásokat azonnali hatállyal életbe kell léptetnie.

A KEHTA eredetileg július 1-jén állt volna élesbe elsősorban azzal a céllal, hogy az interneten megjelenő faj-, vallási, felekezeti, nemi, illetve szexuális orinetáció alapján magánszemélyek vagy csoportok sérelmét megvalósító jogsértő, valamint különösen gyermekeket szexuálisan vagy egyéb módon zaklató, illetve gyermekpornográfiát ábrázoló internetes tartalmakat kiszűrje. Az adatbázis alapján a bíróságok, valamint a törvényben meghatározott hatóság egységes módon, elektronikus úton tudja tájékoztatni a szolgáltatókat ezekről a jogsértő esetekről, az internethozzáférést biztosító cégek ezt követően különböző módokon, domain név, IP-elérés, vagy portszám alapján le tudják tiltani az ominózus tartalmakat.

Ez a rendszer a HWSW információi szerint most is működik, de jóval kevésbé hatékony módon. Jelenleg ugyanis a bíróság hirdetőtáblájára elhelyezett hirdetmény alapján tájékozódhatnak csak a szolgáltatók a jogsértő oldalakról, vagy más tartalomról, vagyis a jogalkotó a szolgáltatók önkéntes jogkövetésére kénytelen alapozni. Emellett a hirdetményekből nem derülnek ki azok az elektronikus adatok - IP-cím vagy URL -, mely alapján a szolgáltató a blokkolást el kell végezze.

Az új jogintézmény január 1-i bevezetése után ugyanakkor nincs tovább apelláta, így az a szolgáltató, mely a hatóság által üzemeltetett, ugyanakkor nem hatósági nyilvántartásnak számító KEHTA-ban szereplő feketelistát nem emeli át saját rendszerébe, rendbírságot kaphat. A KEHTA-hoz a kapcsolódást a hatóság az Adatkapun keresztül biztosítja, a rendszert minden szolgáltatónál Ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező, kijelölt kapcsolattartók működtetik majd.

A tiltólista működését lehetővé tevő törvényhez kapcsolódó NMHH elnöki rendelet tervezete nem rendelkezik arról, hogy a szolgáltatók pontosan milyen eszközökkel akadályozzák meg a hozzáférést a jogsértő tartalmakhoz. Azt ugyanakkor kifejezetten előírja, hogy az internetszolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel köteles gondoskodni a KEHTA-ból részére megküldött adatok biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok alapján megfelelő védelmi szintet nyújt.

YagooftCulturalcreatives - Akik megőrzik a személyes szabadságukat az interneten. Te is megteheted.

Mi már nem az irigység kultúráját tekintjük társadalmi normának a mikroközösségeinkben

A Yagooft többnyelvű szociális hálón a mikroközösségek (te és a barátaid) egymással kommunikálnak, kereskednek, egymást védik és az emberiséghez kapcsolódva egy idő után önállóvá, önellátóvá válnak! 

Az 50 Dollar Deal program egyfajta mód arra, hogy nagy tömegek anyagilag megerősödjenek! Természetesen ingyenes felhasználóként is jól jársz, mert örökös online nyelvtanuló rendszer költözik az otthonodba a többi ingyenes szolgáltatásról már nem is beszélve!

Globális célunk az emberiség fizetőképességének növelésével lendületbe hozni a termelést, működésbe hozni az országok gazdaságát! 
Itt találod a mikroközösségeink meghívó linkjét. Természetesen a regisztrációt követően a te mikroközösséged meghívó linkje is felkerül a facebook oldalunkra. http://www.facebook.com/YagooftCulturalcreatives

 

 

 

 RÓLUNK ÍRTÁK - a Szerencsés Találkozások kiadványban

 FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM - GYIK

 

TUDATOSSÁGI SZINTEK

A béke évszázada

AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR PÉNZ MEGTEREMTÉSÉÉRT

ÖTLETELÉS

A JÖVŐ KEZDETE MOZGALOM