Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MAGYARSÁGTUDAT

Az uralkodó egyetlen aut...
Az uralkodó egyetlen autentikus ábrázolása a koronázási paláston
Fotó: MAGYAR KÉPEK - Szelényi Károly

A történeti István

A magyar történelmi emlékezet Szent Istvánt nemzeti múltunk legnagyobb alakjaként tartja számon.

Nevéhez nem pusztán a pogány magyarság keresztény hitre térítésének véglegesítése kötődik, aminek a jelentősége kiemelkedő, és amiért 1083-ban a római katolikus egyház szentjei közé is emelte, hanem a keresztény magyar királyság formai megalapítása és jogi-politikai kereteinek a kiépítése is.

Államalapító első királyunk helye a nemzeti panteonban tehát biztos és megkérdőjelezhetetlen.

Szent Istvánt mindenki magáénak vallja; augusztus 20-i ünnepén hosszú idő óta minden szónok reá hivatkozik, és benne, az ő eszméiben és politikájában keres önigazolást. Politikusaink ezt annál is inkább megtehetik, mert korai történelmünk más alakjaihoz hasonlóan tudásunk róla is felettébb korlátozott. Így aztán keménykezű zsarnokként és jóságos, ellenfeleinek is megbocsátó hithű keresztényként, megfontolt reformerként és radikális forradalmárként, népét szerető magyarként és fajtájától elforduló „idegenszívűként” egyaránt felmutatható.

De vajon milyen volt, milyen lehetett az igazi, a történeti István? Mi az, amit biztosan tudunk róla, amit csak feltételezünk, és ami egyértelműen a legendák birodalmába utal ható? Írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Születésének körülményei

Kétségtelen, hogy István, illetve Vajk, ahogy megkeresztelése előtt hívták, egyenes ági leszármazottja volt Árpádnak, a magyar törzseket 890 után a Kárpát-medencébe vezető honfoglaló vezérnek. Apja, Géza néhány évvel az augsburgi vereség után – Kristó Gyula szerint a 960-as, Györffy György szerint a 970-es évek elején – lett a törzsszövetség magnus seniora, illetve megász archónja, vagyis nagyura, nagyfejedelme. A X. század második felében Európa két jól elkülönülő részre tagolódott.  

Folytatáshoz KLIKK IDE!

SZKÍTÁK - Magyarok a MAG népe

A magyar nyelv 67 százalékban ősi etimonokat tartalmaz

Árpád fejedelem fiai: Levente, Jutas, Tarhos, Üllő, Zolta

Zolta fia: FAJSZ

Fajsz fia: TAKSONY

Taksony fia: GÉZA

Géza fia: VAJK , később államalapító Szent István

 

Szavak, amelyeket meg kell tanulnunk

kimondani a hétköznapjainkban, egymásnak

A magyar lakosság választási ígérete 2014-re!

2013.07.18

 A négymillió éhező állampolgár választási ígérete 2014-re: így vagy úgy, de lesz Magyarországon garantált ALAPJÖVEDELEM!

Még csak sok ész sem kell ahhoz, hogy ezt a megállapítást a politikusok tényként fogják fel és a saját jól felfogott érdekükben tényként kezeljék. Az éhező embereket nem érdekli az a színjáték ami az adófizetők pénzén zajlik a politika színterén. A dolgok természetes menete, hogy nem a farok csóválja a kutyát...

Az államháztartásban rendelkezásre állnak azok a pénzeszközök amelyek a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetésével minden társadalmi és gazdasági problémát kezelni képesek. Jogos lakossági igény a nagy tömegek fizetőképességének a növelése, a korrupció megszüntetése, az adófizetők pénzéből fölöslegesen fenntartott bürokrácia és intézményrendszer leépítése egyszer és mindenkorra, valamint a munkavállalói kiszolgáltatottság megszüntetése egyetlen intézkedéssel! Ez a megoldás pedig az FNA! 

Lesz-e Magyarországon garantált Alapjövedelem?

Társadalom: A magyar kormány lényegében deklarálta, hogy nincs dolga a szegényekkel

Az Európai Unió folyamatosan napirenden tartja azt a kérdést, hogy miként lehet csökkenteni a tagállamokban a szegénységet. Ezt a szándékot elvileg a tagállamok is osztják, hiszen 2010-ben valamennyien aláírták, hogy 2020-ig összesen húszmillióval csökkentik a szegénységben élők számát.

A magyarok ereje nem a létszámában, hanem az egyedeit meghatározó tulajdonságaiban rejlik! A magyar nép eredendően gyermekien őszinte, nem tud hazudni,elképesztően könyörületes, a kegyetlenséget nem ismeri. Ez az az őserő, ami a mienk, amivel a magyar ember gazdálkodik!  Bízni kell az emberekben!

 


 

Az európai civilizáció bölcsője a Kárpát-medencében élő magyarság

2012.08.25. Forrás: vntv

 

Ismerjük-e a magyarság történelmét és a világtörténelemre gyakorolt hatását? Miért nem foglalkozik azzal a tudományos világ, hogy az ősi rovásírással olvashatók az óegyiptomi hieroglifák? Kinek célja, hogy elvegyék a magyarság nemzeti öntudatát, ősi erejét?

Nem állítunk kevesebbet, minthogy az európai civilizáció bölcsője a Kárpát-medencében élő magyarság.

A 10.000 ÉVES MAGYAR KONTINUITÁS – Michelangelo Naddeo előadása

Az olasz származású Michelangelo Naddeo, a magyarok történetének kutatásával foglalkozik. Tízévnyi folyamatos munkáját követően jelenik meg hamarosan könyve. Ennek tiszteletére rendezték meg könyvbemutató előadását, amely során kutatási eredményeit összegezve fedte fel történelmünk igazi voltát. Erről készült összeállításunkat fogadják szeretettel. 

Kárpát medence, az Európai civilizáció bölcsője – Michelangelo Naddeo, Jakab István

Vendégünk Michelangelo, nem kevesebb mint 10 éve foglalkozik a magyarság őstörténetének felkutatásával. Kutatásai között szerepel a magyar kulturális DNS és genetika témája, a rovásírás, a honfoglalás, a hunok eredete és sok más történelmet megmásító tény. Az interjú során, olyan titkok kerülnek felszínre, ami által mindannyian elgondolkodhatunk származásunkról és őseink világtörténelemre gyakorolt hatásairól. 

 

Ellenőrizetlen idézetek a magyarokról

IBN RUSZTA arab lexikografus és földrajzíró 930 táján írja

"A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak."

BÖLCS LEO bizánci császár (866-911)
"A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők."

LOTHARINGIAI REGINO apát Világkrónikájában (908) írta a magyarokról
"A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen... karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni... Természetük dölyfös, lázadozó... természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre."

FRUILI BERENGAR (845-924) itáliai király (887-915), utolsó szent római császár (915-924) lombardiai követe a magyarokról 921-ben 
Gazdagságuk pazar és szembetűnő. Hatalmas sereget tudnak kiállítani! Kürtszóra indul fordul egész serege. Napokig lovagolnak váltó lovaikon. Ha megindulnak megmozdul ég és föld alattuk. Harciasságuk és bátorságuk egyedülálló. Nem félnek a haláltól! Mosolyogva halnak meg! Legyőzhetetlenek.

MIHÁLY SZÍRIAI PÁTRIÁRKA (1196)

"A magyarok becsületesek, őszinték, életfenntartásukban okosak... nem szeretik a sok beszédet."

Lengyel krónikás
"Kálmán saját korának valamennyi uralkodóját felülmúlta tudományával."

Sankt Gallen-i Évkönyvekben (895-1060) EKKEHARD írja

"Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak..."

PRÁGAI KOZMA cseh püspök Könyves Kálmán idején 
Magyarországon tartózkodott. 1110-ben írja krónikájában
"A magyar király/nép hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó s a föld bármely királyával képes szembeszállni"

GARDEZI perzsa író, 1050. körül

"A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek. Ruházatuk színes selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők."

PIERE VIDAL provencei trubadur a XII. században járt Imre királyunk (1196-1204) udvarában és így írt hazánkról

"Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra, a jó Imre királyhoz. Ott jó hajlékot találtam, becsületes, jólelkű barátokat és szolgákat."

BERNARDUS I AYGLIER (1216-1282) francia születésü Monte Cassino-I apát (1263-1282) 1269-ben írja

"A magyar király hatalmas, amikor megindítja seregeit, északon, keleten mozdulni senki nem mer."

II. PIUS pápa Hunyadi János seregének világjelentőségű nándorfehérvári diadal után (1456) írja III. Frigyes császárhoz küldött levelében

"Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője."

CARDAILHAC JÁNOS alexandriai pátriárka így jellemezte Nagy Lajos magyar királyt (1342-1382), akit személyesen ismert 

"Isten a tanúm, hogy nem ismerek oly nagy és hatalmas uralkodót, aki oly alázatosan és szerényen viselkednék, és becsülete megsértése nélkül annyira óhajtaná a közbékét és nyugalmat."

II. MURAD szultán (1404-1451) kijelentette

"Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak."

ENEA SILVIO PICCOLOMINI (1405-1464) a későbbi II. Pius pápa 1444-ben levélben írja Széchy Dénes esztergomi érsek primásnak (1440-1465)
"Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát, mert a magyar királyság archiregnum."
(Archiregnum főkirályságot, őskirályságot jelent)

BONFINI (1425-1502)
"Az írók a kegyetlenség minden nemét ráfogják a magyarokra, kivéve mindkét nem szemérmének megfertőztetését, melyet otthon úgy, mint a táborban kerülték."

MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták mindketten azt írják Magyarországról, hogy
Európa népei mind írigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.

JEAN LEMAIRE DE BELGES francia író 1511-ben írja

"Magyarország a kereszténység védőbástyája."

ROBERT JOHNSON angol 1616-ban

"Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi összes keresztény államok együttvéve."

MONTAGU MÁRIA, (Wortley angol követ felesége) írta 1717-ben

"A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak, s az összes bécsi szépségek Magyarországból kerültek ki".

MILTON (1608-1674), az Elveszett Paradicsom szerzője

"Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn."

SAVOYAI JENŐ (Eugene de Savoie-Carignan) herceg (1663-1736) francia születésü osztrák hadvezér és államférfi, a magyarokról 
"Ha győznek, az a mi győzelmünk Európáé -, ha vesztenek, az az ő szerencsétlenségük."

MONTESQIEU (1648-1755)
"A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van."

CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf (1754-1838) francia államférfi, diplomata mondta Napoleonnak
"Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit akarsz."

NAPOLÉON BONAPARTE /Napoleone di Buonaparte/ (1769-1821) hadvezér, politikus, francia császár olasz nemesi családból származó, korsikai születésű francia 1809-ben írta hozzánk magyarokhoz intézett kiáltványában a győri csata előtt

"Dicső származástok régiségével méltán büszkélkedhettek..."

JULES MICHELET (1798-1874)

"A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása."

EDUARD SAYOUS (1842-1898)

"A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak, először, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd midőn tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához."

G. HERRING angol, 1838-ban kiadott útirajzában írja

"Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek, bölcsője az alkotmányos szabadságnak és a vallási türelemnek."

SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879)
"A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni."

R. BACKWILL angol politikai író írja 1841-ben

"Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája."

VICTOR HUGO (1802-1885)

"Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése."

BISMARCK német kancellár (1815-1898)
"Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik."

TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor kijelentette
"Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért."

ELISÉE RECLUS (1837-1916)

"Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában."

PAUL TOPINARD antropológus, 1881-ben kiadott első antropológiai kézikönyvében írja
"Mai napság a műveltebb magyar családok arcvonásai a legszebbek közé tartoznak egész Európában. A közepesnél valamivel nagyobb termetű, jól megtermett testalkatúak, szabályos arcvonásúak, barnás vagy fehéres bőrszínűek, barna hajúak és szeműek,... anthropológiai szempontból az eddigi adatok a finnekkel való rokonság ellen tanúskodnak..."

HANS NORMAN 1883

"Magyarország összes népei közül kitűnnek az igazi magyarok... jó alkatú, kemény izomzatú emberek, nemesek, mintegy márványból faragottak... szemeik tüzesek".

VAUTIER francia politikus a 20. század elején írja
"Magyarország múltja fényes, de a jövő még dicsőbb sorsot tart fenn számára."

PAYOT
"Magyarország csodálatra méltó földrajzi egység, amelynek egyes részei összhangzatosan egymásra vannak utalva, és nem szakíthatók el az egész sérelme nélkül."

RENÉ GROUSSET (1885-1952) francia történész, szakterülete Ázsia és a Kelet 
"Magyarország Európa előőrse volt Ázsia felé. Árpád országának a kereszténység felvétele óta az volt a szerepe, hogy megállítsa a Kárpátoknál, vagy a Dunánál a mongol hódítókat. S az ő hősies ellenállása kényszerítette megállásra a törököt."

D'ANNUNZIO olasz költő 1926-ban

"Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország."

G. FERRERO olasz történetíró (1871-1942)

"Magyarország ezeréves állam, történelmi és földrajzi egység, évszázadok által összeforrasztva, és belső vonzóerők által összetartva, amit sem fegyver, sem toll máról holnapra föl nem bonthat."

I. GARVIN angol publicista 1925-ben írta
"Valamennyi legyőzött nép közül a tehetséges, felsőbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors."

Szent PIO született FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes jövendölése

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

LORD SYDENHAM, az angol felsőház tagja 1927-ben kiadott könyvében írja
"A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsőséges múltú büszke népet, amely most a kisantant jól felfegyverzett népeinek gyűrűjébe van bezárva."

LEON TAPIER
"Európa nem ismerte fel idejében a szolidaritás fontosságát Magyarországgal szemben, melyre a török ellen folytatott háborúk teljes súlya nehezedett. A magyar nemesség a kereszténység lovagja szerepét töltötte be. A 12-15. századokban Magyarország bebizonyította, hogy azonos szinten áll Európa nagy államaival."

ARCHIBALD CARY COOLIDGE professzor (1866-1928), aki politikailag és történelmileg jól ismerte Közép-Európát, 1919, január 19-én Woodrow Wilson amerikai elnöknek jelentve javasolta a Trianoni békeparanccsal kapcsolatban Magyarország gazdasági egységének megtartását, ellenezve Erdély elszakítását

"Egy ezer éves egységes országra erőszakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a jövőt gyűlöletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószínűsítené egy katonai jellegű konfrontáció létrejöttét belátható időn belül." (Javaslatát a konferencia nem fogadta el.)

LORD ROTHERMERE 1927. június 27-én a Daily Mailben írja
"Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjének, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el."

ISMAIL GALAAL (1914-1980) szomál (Afrika) költő 1962-ben arról számol be
"Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak."

ENRICO FERMI olasz atomfizikus (1901-1954)
Amikor Fermit megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta:

"Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író 1957. október 23-án tartott beszédéből részlet
"A magyarok vére.
Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe, - a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futball szurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után.
Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.
A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásnak visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.
És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esdendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, - még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában.
A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, - miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!"

ZBIGNIEW KAZIMIERZ BRZEZINSZKI amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta 
"Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak."
(A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk élőlény, melynek a szív csakrája a Kárpát-medencében található. A Föld 7 energetikai központja közül a Pilisben található a Föld szívcsakrája.)

XIV. DALAI LÁMA TENZIN GYATSO született LHAMO DÖNDRUB, az 1980-as évek második felében kinyilatkozta

“a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van.”

2006. október 11-én Prágában a Dalai Láma üzente a magyaroknak 
“Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagymúltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor – és ez a politikusokra különösen igaz – elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes.
Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm.”

HELMUT KOHL német konzervatív politikus, kancellár 1982-1998-ig
"A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki."

HANS KUITERT holland újságíró véleménye a magyarokról 2001. július 31-én jelent meg a "De Telegraaf"-ban
"A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és - néhány palesztin számára - Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.
A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese - az emberiség krémje."

ISAAC ASIMOV egy óvatlan pillanatban ezt mondta róluk:
 "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."
Az Európai Unió előre látása tehát, úgy tűnik, messze túlszárnyalta akár az ifjabb Bush, akár Putyin legmerészebb álmait. Az EU ugyanis Magyarországgal nem egy más államokkal körbevett sztyeppés országocskát hívott az európai népek nyikorgó szövetségének sorába, hanem egyenest a földöntúliak országát. Mert mi más is lehetne a magyar lelemény magyarázata, mint hogy a magyarok olyan briliáns elmék leszármazottai, akik a Marsról érkeztek?

Csak így eshetett meg, hogy ők adták az emberiségnek az internetet, a computernyelvet, a modern repülőket, az atomfegyvereket és egyéb találmányokat.

Én személy szerint nagy rokonszenvvel figyelem ezt a fajta ártatlan nacionalizmust, hisz nem akar más országokat meghódítani, nem vezet tömegsírokhoz és az ENSZ Büntető Törvényszéke elé kerülő vádakhoz. Csak arról szól, hogy hinnünk kell magunkban - még ha olykor azt gondolják is rólunk, s olykor mi magunk is akképp vélekedünk, hogy talán a Marsról jövünk."

Nepáli papok 2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. 
"Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.”

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007) így szólt a magyarokhoz
“Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök örszágában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújulás már megindult Önöknél!”

JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 1989-től kölni érsek, Budapesten,2009. augusztus 20-án mondta szentbeszédében
“Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni… Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugateurópai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt mondja: Az állam én vagyok. Ő országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy ő csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint intézőre biztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig, akkor az európai Kontinens sok szenvedéstől és nélkülözéstől menekült volna . Szent István királyi házába vette Máriát. Ő és honfitársai pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek. Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha.”

A gyűjtemény több forrásból származik, eredeti helyét és gyűjtőjét képtelenségnek tűnik beazonosítani. Nyilvánvaló okokból nem ellenőriztük valamennyi idézet forrását, eredetét és valódiságát.


A magyar egyház, mint olyan mindig is Jézus hitű volt.
Ebbe természetesen beleértve olyan óriásunkat is, mint Atilla nagykirályunk. No meg a többi izzig vérig hun-pogány királyaink. Egészen Taksony nagykirályunkig. 972-ig.

Aztán innen megtört a magyar gerinc.
Elárultatták velünk az őseinket, no meg az Öregistent.
Aki szerette és merte vállalni is, megölték.
Élükön nem is annyira Géza királyunk, hanem annak fia I. István ki így gondolkodott népéről.

István király 1000-ben a következő rendeletet adta ki:
"...a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra haladó pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk használtassanak.Továbbá a templomokban található pogány betűkkel való felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinra cseréltessenek. Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 dénárig jutalmat kapjanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék."

Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak.
Nemcsak vallásukat hagyták veszni a magyarok,
de hagyományaikat,
értékrendjüket

és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövője egy nemzetnek még akkor sem, ha a turáni átok esetleg nem működik.

Szóval a helyzet az, hogy ez után a király után már csak a pusztulat jár a nyomunkban. No meg a mindent elpusztító halál. Az árulók bére. Megtagadtuk az Öregistent, most belepusztulunk. Ennyi.

Amennyiben élni akarunk, meg kell tagadnunk I. István zsidó-keresztény egyházát és annak istenét. Jehovát, JHVH-t, Adonait, Emanuelt, stb. és a zsidó Jézust, Aki természetesen nem a kutai szkíta Úr Jézus, mert az a mienk, MAGYAROKÉ és a világ minden más nemzetéé, kivéve azt az egy szemita népet. Forrás


Az egyház tanítását minősítse egy részlet XXIII. János pápa II. Vatikáni Zsinaton elhangzott beszédeiből: 
"Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nem különben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!..."
Hozzá kell tenni, hogy az egyház nagyon sok szép dolgot is tanít, amit nyitott lélekkel fogadhatunk el, de mint a pápa is visszanyúlt a Jézus előtti időkhöz, mert azt hiteles forrásnak tekinti, amely azonos a magyar ősi egyistenhittel. 

A Boldogasszony Anyánk, Babba Mária kultusza valószínűleg megelőzte a kereszténységet. Ezt látszik alátámasztani az alábbi idézet is:
„A Boldogasszony, a Babba tisztelete oly szép és fennkölt volt, hogy amikor ősapáink a kereszténységben megismerték Máriát, az Úrjézus édesanyját, azonnal rádöbbentek, hogy ősidők óta őt szerették, tisztelték." (Daczó Lukács atya, ferences szerzetes és későbbiekben nagy szerepe volt ebben Szent Gellért püspöknek is.)

Az egy – a rovás „gy” – már akkor az egy Istent jelentette, amikor az egyház gondolata talán meg sem született.(Utalva a Sumír Első-Bibliára, illetve a sumir és a székely-magyar rovásírás hasonlóságára és használatuk korára). Az egyház – szerintem is – a templomok Isten házaként való elnevezéséhez hasonlóan kaphatta a nevét. Ez persze az EGY
 

Cikkek

A történeti Szent István

2013.08.19

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: Magyarságtudat | Hozzászólások: 0

Ez vezetett Trianon-hoz

2013.04.08

Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: Magyarságtudat | Hozzászólások: 0

Jeles napok az időjóslásban

2013.03.18

Évszázadokon át a magyar parasztemberek megfigyelésein alapuló időjóslás az év Jeles Napjaihoz kötődik. Köszönjük Homo Balcanicus olvasónknak, hogy összeállította és megosztotta velünk e régi bölcsességeket.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: Magyarságtudat | Hozzászólások: 0

MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

2013.03.18

Egy népet nemzetté az ő történelmi tudata emeli, ha van
történelmi tudat, van nemzet, s e tudat hiányáért hazánkban
a Magyar Tudományos Akadémia a bűnös.

A csupán nevében Magyar Tudományos Akadémia a saját
történelmünkről a következőket írja a Kárpát medencét illetően.
Őszerintük a római hódítók korában is jóformán üres volt a
Kárpát medence és korábbi telepeseknek nyoma sem volt.
Ezer évvel később is csak szlávok éltek itt, ezek azonban nem
tanúsítottak ellenállást a jóval később érkező magyar
megszállókkal szemben...

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: Magyarságtudat | Hozzászólások: 0

Kirándulás a Boszniai Piramisokhoz

2012.09.14

hun-piramis-boszniaban.jpg

    Kirándulás autóbusszal a Boszniai Piramisoktól az Adriáig.

    

    Jelentkezés: Somogyi Irén 0036 20 561 9422 

Irénke  az idegenvezető a három napos úton. Egy csodálatos ember, szívesen ajánlom a figyelmetekbe!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: magyarságtudat | Hozzászólások: 0

Kiszely István: Ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak

2012.09.04

 Egész őstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. 220px-kiszely-istvan1.jpg

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: Magyarságtudat | Hozzászólások: 0

Holdbéli Kárpát-medence?

2010.07.27

Holdbéli Kárpát-medence?Kép

 

 

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: Ökoklikk hétvége Galgahévíz | Hozzászólások: 0

Dr Bősze Ferenc beavatkozó igénye a MÁV elleni holocaust perben

2010.04.26

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: magyarságtudat | Hozzászólások: 10

Kárpát-medence a Földi paradicsomkert

2010.03.20

Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: Ökoklikk hétvége Galgahévíz | Hozzászólások: 1

Kiszely István nagy sikerű előadása - MAGYARSÁG

2010.03.18

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: magyarságtudat | Hozzászólások: 0

Észak- vagy Dél-Európához tartozunk?

2009.12.02

 Itt olyan témákat vetünk fel, amely a magyarság történelmi múltjának érzékeny területeit érinti. Célunk mindössze a gondolatébresztés. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: magyarságtudat | Hozzászólások: 3

Egy tévénéző levele a BBC kommentátorának

2009.09.30

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: MAGYARSÁGTUDAT | Fényképek: Vicc? | Hozzászólások: 2